nuol.edu.laລະບຽບການໃຫ້ທຶນມູນລະນິທິ

ວ່າດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງການໃຫ້ທຶນມູນນິທິ

ມາດຕາ 1:

ຈຸດປະສົງການໃຫ້ ທຶນມູນນິທິການສຶກສາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດແມ່ນເພື່ອ ຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້:

1.1 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ທຸກຈົນ, ກຳພ້າ, ກຳພອຍ, ອ້າຍນ້ອງຫຼາຍຄົນ ໃຫ້ມີ ໂອກາດໄດ້ຮຽນຕໍ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລຈົນຈົບ.

1.2 ເພື່ອສົ່ງເສີມນັກສຶກສາທີ່ຮຽນເກັ່ງໃຫ້ຮຽນເກັ່ງຕະຫຼອດໄປ.

ວ່າດ້ວຍເງື່ອນໄຂຂອງການໃຫ້ທຶນ

ມາດຕາ 2:

ເງື່ອນໄຂຂອງນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໃຫ້ຮັບທຶນການສຶກສາມີດັ່ງນີ້:

2.1. ເປັນນັກສຶກສານອກແຜນຂອງ ມຊ. ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກພາກສ່ວນ ອື່ນ; ສ່ວນນັກສຶກສາ ໃນແຜນກໍອາດໄດ້ຮັບ, ໂດຍການພິຈາລະນາ ໃຫ້ທຶນຕາມການຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການທຶນມູນນິທິການສຶກສາ ມຊ ແລະ ຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງ ແຕ່ລະມູນນິທິ.

2.2. ເປັນຜູ້ທີ່ຮຽນດີ, ຮຽນເກັ່ງ ຫຼື ມີຖານະຄອບຄົວພໍ່ແມ່ທຸກຍາກ, ເປັນລູກກຳພ້າ, ກຳພອຍ, ພໍ່ ຫຼື ແມ່ເສຍອົງຄະ ຫຼື ມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຫຼາຍຄົນ.

2.3. ເປັນນັກສຶກສາທີ່ມີຄຸນສົມບັດດີ, ບໍ່ເຄີຍຖືກປະຕິບັດວິໄນ ຫຼື ກະທຳຜິດກົດໝາຍ ມາກ່ອນ.

ວ່າດ້ວຍວິທີການຄັດເລືອກ ແລະ ມອບທຶນ

ມາດຕາ 3:

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

3.1. ນັກສຶກສາທຸກຄົນທີ່ສະໝັກຮັບທຶນ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ໄດ້ ກຳນົດໄວ້ຄື

1.ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ;

2. ໃບຊີຫວະປະຫວັດ;

3.ໃບຄະແນນຜົນການຮຽນ ສົກຮຽນຜ່ານມາ; ສຳລັບນັກສຶກສາສະໝັກທຶນ LANS ນອກຈາກ ໃບຊີຫວະປະຫວັດ ແລະ ໃບຄະແນນແລ້ວຕ້ອງມີໜັງສືຢັ້ງຢືນ ການ ປະພຶດ ແລະຖານະຄອບຄົວຈາກຄູປະຈຳຫ້ອງ ມ.7 ແລະ ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວອີກ.

3.2 ທຶນ LANS ແລະ ທືນມຸນນິທິ Asia ແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເປັນຜູ້ຮີບໂຮມສຳນວນເອກະສານສະໝັກຮັບທຶນຂອງນັກສຶກສາແລ້ວສົ່ງໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ທຶນ LANS ແລະ ທືນມຸນນິທິ Asia ເປັນຜູ້ສຳພາດແລະຄັດເລືອກ.

3.3. ສ່ວນທຶນອື່ນໆ ຄະນະວິຊາເປັນຜູ້ຄັດເລືອກເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ຈະຮັບທຶນຕາມຕົວເລກ ແບ່ງປັນຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ແລ້ວສົ່ງສຳນວນເອກະສານໄປຍັງ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເຊິ່ງເປັນຜູ້ຮີບໂຮມ ແລະ ນຳສະເໜີແລະຄົ້ນຄວ້າ ຂໍຄວາມເຫັນດີ ຈາກຄະນະກຳມະການທຶນມູນນິທິການສຶກສາ ມຊ.

3.3. ຫຼັງຈາກໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງອະທິການບໍດີແລ້ວຈຶ່ງຈັດຕັ້ງພິທີມອບ-ຮັບທຶນໃຫ້ນັກສຶກສາ ຢ່າງເປັນທາງການ.

ວ່າດ້ວຍພາລະຂອງນັກສຶກສາທຶນມູນນິທິ

ມາດຕາ 4:

ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາມີພາລະດັ່ງນີ້ :

4.1. ຕັ້ງໜ້າສຶກສາຮ່ຳຮຽນສຸດຄວາມສາມາດ ແລະເຮັດໃຫ້ຜົນການຮຽນດີຂຶ້ນເປັນ ລຳດັບ ຢ່າງໜ້ອຍ 2.0 (ສຳລັບທຶນທົ່ວໄປ) ແລະ 2.5 ຂຶ້ນໄປ (ສຳລັບທຶນ NAGAO)

4.2. ມີຄວາມຕື່ນຕົວໃນການປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ມຊ ວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຄົບຖ້ວນ.

4.3. ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມທຸກກິດຈະກຳຕ່າງໆ ທີ່ການຈັດຕັ້ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ.

4.4. ຕ້ອງນຳໃຊ້ເງິນທຶນການສຶກສາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ການສຶກສາຮ່ຳຮຽນຂອງ ຕົນ ບໍ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວນີ້ ແບບບໍ່ເປັນປະໂຫຍດ.

4.5. ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການລາຍງານຜົນການຮຽນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳປີຮຽນຂອງຕົນຕໍ່ມູນນິທິ ທີ່ໃຫ້ທຶນການສຶກສາທຸກໆທ້າຍປີຮຽນ ແລະສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບ ທຶນ LANS ແລະ ທຶນມຸນນິທິ Asia ຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານທຸກໆພາກຮຽນຫຼັງຈາກ ເສັງພາກຮຽນແລ້ວ 1 ເດຶອນ.

4.6 ນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນ ຫຼື ໄປຝຶກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄລຍະ 6 ເດຶອນຂຶ້ນໄປຈະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານໃຫ້ມູນນິທິຊາບ.

4.7 ກ່ອນເຂົ້າສົກຮຽນໃໝ່ນັກສຶກສາທຶນ ການສຶກສາທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ສະເໜີຕົວ ຕໍ່ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ທຶນການສຶກສາຂອງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເພື່ອກວດກາຈຳນວນຄົນ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຮັບທຶນສົກຮຽນໃໝ່ຈາກອະທິການບໍດີ.

ມາດຕາ 5:

ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ມຊ. ຈະຕິດຕາມຜົນການຮ່ຳຮຽນ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະ ໃນບາງໂອກາດຈະຈັດກິດຈະກຳໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບທຶນໄດ້ສ້າງ ປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສ່ວນລວມ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາວິທະຍາເຂດຕ່າງໆຂອງ ມຊ.

ວ່າດ້ວຍການຖອນສິດຂອງນັກສຶກສາທຶນມູນນິທິ

ມາດຕາ 6:

ການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ມຊ.ຈະຖອນສິດໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ມີ ການປະພຶດດັ່ງນ

6.1. ຜູ້ທີ່ບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການຮ່ຳຮຽນ, ຜົນການຮຽນອ່ອນ (ບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ) ທີ່ຢູ່ໃນ ມາດຕາ 4.1.

6.2. ກະທຳຜິດກົດລະບຽບຂອງ ມຊ. ຊຶ່ງຖືກຕັດຄະແນນເຖິງ 250 ຄະແນນ, ກະທຳຜິດ ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຫຼື ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ການຈັດຕັ້ງຂອງ ມຊ.ຈັດຂຶ້ນ. ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງມຸນນິທິ ເຖິງ 3 ຄັ້ງໂດຍທີ່ບໍ່ມີເຫດຜົນ. (ສ່ວນຄະນະວິຊາ ທີ່ຢູໄກແມ່ນໃຫ້ຄະນະວິຊາຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຂະບວນການເອງແລ້ວລາຍງານ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການມູນນິທິຊາບ).

6.3. ນັກສຶກສາທີ່ໄປຮຽນ, ໄປຝຶກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດເກີນ 6 ເດຶອນຂຶ້ນໄປ ບໍ່ລາຍງານໃຫ້ ມູນນິທິຊາບ.

6.4. ບໍ່ມາຮັບເບ້ຍລ້ຽງຮອດ 6 ເດຶອນ ໂດຍບໍ່ລາຍງານສາເຫດ.

6.5 ບໍ່ໄດ້ສະເໜີຕົວຕາມເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 4.7.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນມູນລະນິທິແກ້ນັກສຶກສາ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ