nuol.edu.laCall for Application: Summer Programs at Meiji University, Japan, (Self-Development Scholarship)

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການໄລຍະສັ້ນ: Cool Japan Summer Program ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 ກໍລະກົດ - 02 ສິງຫາ 2017, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ, ທັດສະນະສຶກສາດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະ ໂຄງການທີ 2 ແມ່ນ Law in Japan Program ມີ 2 ໄລຍະ: ວັນທີ 3 - 14 ກໍລະກົດ 2017 ແລະ 28 ກໍລະກົດ - 09 ສິງຫາ 2017 ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເມຈິ (Meiji University), ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສາມາດສຶກສາລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກຜ່ານທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່:

1. Cool Japan Summer Program:   http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/cooljapan/index.html

2. Law in Japan Program: http://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/law/index.html    

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ປີ 2 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ 3.00 ຂື້ນໄປ;
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (Passport)ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
  3. ສາມາດເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ;
  4. ມີພອນສະຫວັນດ້ານສິລະປະວັດທະນະທໍາ; ແລະ
  5. ນັກສຶກສາຕ້ອງສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈາາຍອື່ນໆດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ໝົດກໍານົດສະໝັກວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017, ແລະ ຄະນະກໍາມະການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເມຈິຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການຄັດເລືອກ ແລະ ແຈ້ງຜົນການສະໝັກຜ່ານມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ນັກສຶກສາຕາມລໍາດັບ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Summer Programs at Meiji University, Japan, (Self-Development Scholarship)

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ