nuol.edu.la

ລາຍຊື່ນັກສຶກສາສັບຊ້ອນເພີ້ມເຕີມ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-18ຂ່າວພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ

ຊື່ຂອງຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ, ສາຂາ ການບັນຊີ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Accountancy in Accounting

ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດ

ພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີການບັນຊີ ສາຂາ ການບັນຊີ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Accountancy in Accounting

ພາກວິຊາທີ່ຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາການບັນຊີ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ເບີໂທ ຫ້ອງການ: 021 770067. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ: ຮສ. ທອງເພັດ ຈັນທະນີວົງ: 020-22228858; ດຣ. ໄຊພອນ ກອງມະນີລາ: 020-22223736; ອຈ. ໂພຄໍາ ພົມມະວົງ: 020-22228872.

ປັດຊະຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ປັດຊະຍາ

ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈາກເສດຖະ ກິດແບບ ລວມສູນໄປສູ່ເສດຖະກິດຕະຫລາດທີ່ມີການດັດສົມຂອງລັດແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາ, ເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຊີ່ງເປັນຜົນມາຈາກການພັດທະນາທາງດ້ານທຸລະກິດ ແລະການລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຈາກການພັດທະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ມີການແຂ່ງຂັນກັນຕາມກົນໄກຂອງເສດຖະກິດຕະຫລາດທີ່ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຫຼາຍຂື້ນ, ສະນັ້ນ ຈື່ງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັກວິຊາການ, ພະນັກງານແລະຜູ້ບໍລິຫານ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບັນຊີ. ການບັນຊີຖືເປັນ ວຽກງານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸກໆ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະທຸກໆ ຂະແໜງການ ເນື່ອງຈາກເປັນວິຊາສະເພາະ ແລະວິຊາຊີບທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການສັງລວມບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການເງິນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ: ນັກບັນຊີເປັນບຸກຄົນທີ່ກໍາແໜ້ນບັນດາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນຄວາມລັບ ແລະບໍ່ເປັນຄວາມລັບຂອງອົງກອນ, ສະນັ້ນ ຈື່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ລະບົບບັນຊີປຽບເໝືອນເສັ້ນເລືອດໃຫຍ່ຂອງອົງກອນ ແລະນັກບັນຊີເປັນເສົາຄໍ້າຫຼັກຂອງອົງກອນທີ່ສາມາດນໍາພາອົງກອນໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ຫຼືລົ້ົມເຫຼວໄດ້.

ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດຕໍ່ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດຖະບານໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ, ນັກວິຊາການ ແລະຜູ້ບໍລິຫານ ທາງດ້ານການບັນຊີເປັນຕໍາແໜ່ງວຽກງານທີ່ບັນດາອົງກອນຕ່າງໆ ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ (ສັງເກດຈາກການປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຜ່ານທັງອິນເຕີເນດ ແລະສິ່ງພີມຕ່າງໆ) ໂດຍສະເພາະ ພາຍຫຼັງທີ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໄດ້ມີການເປີດດໍາເນີນການຢ່າງເປັນທາງການເປັນຕົ້ນມາ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະຄາດວ່າຈະເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ມີ ຄວາມຈໍາ ເປັນຈະຕ້ອງມີລະບົບບັນຊີທີ່ແນ່ນອນ ແລະມີການລາຍງານທາງດ້ານການເງິນທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະໂປ່ງໃສ່ ຈື່ງມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການບັນດານັກບັນຊີທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນວິຊາສະເພາະໃນ ລະດັບທີ່ ແນ່ນອນ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ, ມີຄວາມຊື່ສັດສຸດຈະລິດ ແລະມີຈັນຍາບັນໃນວິຊາຊີບການບັນຊີ ສະນັ້ນ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ ມີປັດຊະຍາແນ່ໃສ່ການສ້າງນັກບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີວິຊາສະເພາະທາງດ້ານການບັນຊີໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະພັດທະນາວິຊາຊີບການບັນຊີ.

ວັດຖຸປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

ດ້ານຄຸນສົມບັດ
 • ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ, ສິນທໍາປະຕິວັດ, ມີທັດສະນະການເມືອງ ແລະຮັກຊາດ ແລະເຊື່ອມຊື່ມຕໍ່ທິດທາງ ແລະການນໍາພາຂອງພັກ;
 • ເພື່ອສ້າງນັກບັນຊີທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຍືດໝັ້ນກົດຈັນຍາບັນແຫ່ງວິຊາຊີບ, ມີລະບຽບ ແລະ ຫຼັກການປະກອບອາຊີບເພື່ອພັດທະນາຕົນເອງ, ສັງຄົມ ແລະປະເທດຊາດ;
ດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການໃນລະດັບປະລິນຍາຕີໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະສາມາດນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການປະກອບອາຊີບໃນອະນາຄົດ;
 • ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຈົບການສຶກສາແລ້ວ ສາມາດນໍາເອົາວິຊາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາວິຊາ ຊີບການບັນຊີ ແລະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດມໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການບັນຊີຫຼາຍຂື້ນ;
 • ເພື່ອສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນການສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂື້ນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງ ປະເທດ;
ດ້ານການພັດທະນາ
 • ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການທາງດ້ານການບັນຊີໃຫ້ພັດທະນາໄປເປັນທີ່ປຶກສາບັນຊີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະສາມາດໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການບັນຊີແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ;
 • ເພື່ອເປັນສູນກາງໃນການພັດທະນາວິຊາການທາງດ້ານການບັນຊີ ແລະກາຍເປັນວິຊາຊີບການ ບັນຊີ ເພື່ອກ້າວສູ່ເວທີສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ ສາຂາການບັນຊີ ຈະຕ້ອງແມ່ນຜູ້ສໍາເລັດການຮຽນ ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼືທຽບເທົ່າ ຕາມຫຼັກສູດທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ.

ວິທີການຄັດເລືອກ

ການຄັດເລືອກນັກສຶກສາແມ່ນຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງ ແລະຮັບຕາມແຜນນະໂຍບາຍ ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະການປະເມີນສໍາລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ

ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ ແມ່ນຫຼັກສູດທີ່ຈັດຕັ້ງການຮຽນການ-ການສອນແບບເຕັມເວລາ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

 • ໜື່ງສົກຮຽນ ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກຮຽນ (ມີພັກແລ້ງ ເຊີ່ງຈະກໍານົດໄວ້ໃນທ້າຍພາກຮຽນທີສອງ);
 • ໜື່ງພາກຮຽນ ມີ 20 ອາທິດ, ໃນນີ້ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກ 1 ອາທິດ ແລະພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ;
 • ໜື່ງອາທິດ ຮຽນ 5 ວັນ (ວັນຈັນ-ວັນສຸກ) ຫຼືຕໍ່າສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ແລະສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ;
 • ໜື່ງວັນ ຮຽນຕໍ່າສຸດ 5 ຊົ່ວໂມງ ແລະສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ ;
 • ໜື່ງຊົ່ວໂມງ ຮຽນ 45 ນາທີ

ໄລຍະເວລາການສຶກສາ

ການສຶກສາລະດັບປະລິນບາຕີ ສາຂາການບັນຊີລະບົບ 4 ປີ ຫຼື 8 ພາກຮຽນປົກກະຕິ ແຕ່ສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5 ປີ ຫຼື 8 ພາກຮຽນ.

ໂຄງສ້າງຫຼັກສູດ

ໜວດ​ວິ​ຊາ​

ຈຳນວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ

1.ໜວດ​ວິຊາ​ຄວາມ​ຮູ້ທົ່ວ​​​ໄປ

16

2.ໝວດ​ວິ​ຊາພື້ນ​ຖານວິຊາ​ສະ​ເພາະ

40

3.ໜວດ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ

​- ໂຄງການ​ຈົບ​ຊັ້ນ

78

6

4.ໜວດ​ວິ​ຊາ​​ເລຶອ​ກສະ​ເພາະ

4

ລວມ(ໜ່ວຍ​ກິດ:

144

ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ(PDF)

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໜ້າຫລັກ ຫລັກສູດ ປະລິນຍາຕີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີການບັນຊີ, ສາຂາ ການບັນຊີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ