nuol.edu.laຂໍ້ຕົກລົງການສັບຊ້ອນນັກສຶກສາ (ເພີ່ມເຕີມ)

ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຍ A, B, C ແລະ ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ(ຊັ້ນສູງ)

 

I. ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຍ A ແລະ ສາຍ C

II. ລະດັບປະລິນຍາຕີ ສາຍ B

III. ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ


 

 

 

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home UPDATE >> ຂໍ້ຕົກລົງສັບຊ້ອນນັກສຶກສາ ສາຍ A, B, C ແລະ ລະດັບອະນຸປະລິນຍາ (ເພີ່ມເຕີມ)

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ