nuol.edu.laແຈ້ງການ

ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນກ່ຽວກັບ KDI School of Public Policy and Management ປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ແຈ້ງທຶນການສຶກສາ ສຳລັບປີ 2013 ໃຫເແກ່ ສ ປປ ລາວໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ໂດຍຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດໃນພາກວິຊາຕ່າງໆດັ່ງນີ້ : Master of Public Policy and Master of Development Policy.

1. ເງືື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ

- ຕ້ອງເປັນຄົນລາວດຳລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ.

- ຕ້ອງຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີ.

- ຕ້ອງຮູ້ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ

- ຕ້ອງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີທາງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ

2. ເງື່ອນໄຂ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງທຶນ

ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ຢູ່ໃນ KDI School of Public Policy and Management Scholarship Opportunity for International Students.

3. ວິທີສະໝັກ

ແບບຟອມສະໝັກ ແລະ ໃບແນະນຳຕ່າງໆກ່ຽກັບຂໍທຶນໃຫ້ສະໝັກເບິ່ງທີ່ື www.kdischool.com.ac.kr ຕ້ອງສະໝັກທາງອອນລາຍນຳ ແລະ ສົ່ງລາຍຊື່ຜູ້ສະໝັກພ້ອມຟອມມາຍັງກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາທາງຫຼັງສະໜາມກິລາເຈົ້າອານຸວົງ ຕ້ອງສົ່ງຟອມສະໝັກກ່ອນ ວັນທີ 26/10/2012  ເພື່ອຈະສົ່ງໄປຍັງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ຖ້າບຸກຄົນໃດ ຫຼື ພາກສ່ວນໃດຫາກສົ່ງຟອມບໍ່ທັນຕາມກຳນົດເວລາ ທາງຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງຈະບໍ່ຮັບພິຈາລະນາ.

 

 

 

 

You are here: Home Home Scholarships news Scholarships KDI School of Public and Management , South Korea 2012