nuol.edu.laສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ເວັບໄຊ http://itc.nuol.edu.la  
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຫົວໜ້າສູນ ທ່ານ ດຣ ພອນແກ້ວ ຈັນທະມາລີ
ຕິດຕໍ່ +856-21 740280

ສູນເທັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີພາລະບົດບາດດັ່ງນີ້:

1/ ພັດທະນາ ແລະຈັດການກັບ ລະບົບ ICTສຳລັບການສຶກສາ ໃນ ທົ່ວ ມຊ,  

2/ ສົ່ງເສີມເຮັດໃຫ້ ມຊ ມີລະບົບບໍລິຫານທີ່ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ICT (e-Management/EMIS),

3/ ກໍ່ສ້າງແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດທາງດ້ານ ICT ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມຍຸກໃໝ່,

4/ ບໍລິການວິຊາການແລະເທັກ ນິກທາງດ້ານ ICT ຕໍ່ກັບພາຍນອກ.

 

You are here: Home Information Technology Center