nuol.edu.laຫ້ອງການແຜນການ ແລະ ການເງິນ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 209,301,302, ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ຮສ. ຄຳເຜີຍ ພົມມະຈັນ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 740281

ຫ້ອງການການເງິນເປັນໜຶ່ງຫ້ອງການໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກງົບປະມານ.

2. ພະແນກຄັງເງິນ.

3. ພະແນກກວດກາ.

4. ພະແນກບັນຊີ.

5. ພະແນກຊັບສິນ.

6. ພະແນກລາຍຈ່າຍ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການການເງິນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ອະທິການບໍດີກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ - ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຈາກ ທຸກແຫລ່ງທຶນ,  ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ການຈັດຊື້ສິນຄ້າບໍລິການ, ການປະມູນຈັດຊື້ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານແຜນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ດຳ ລັດ , ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງສປປ.ລາວ.

You are here: Home About NUOL NUOL Offices Office of Planning and Financial Affairs