nuol.edu.laCall for Application: ASEAN in Today’s World (AsTW) Program, University of Malaya, Malaysia

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລກຽວຊູ (Kyushu University), ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຮ່ວມກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລມາລາຢາ (University of Malaya), ປະເທດມາເລເຊຍ ຈະຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ ASEAN in Today’s World (AsTW) Program ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22 ກຸມພາ - 7 ມີນາ 2018 ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລມາລາຢາ, ປະເທດມາເລເຊຍ; ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຂອງງານແມ່ນ ເພື່ອຈັດຫຼັກສູດ ອາຊຽນສຶກສາ ແລະ ພາສາ-ວັດທະນະທຳອາຊີ (ASEAN Studies and Asian Language & Cultures courses). ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສະໝັກ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີສະໝັກໄດ້ທີ່: bit.ly/astw2018 ຫຼື ປະສານງານກັບ ທ່ານ ນາງ Noor Yusrina Hashim, ໂທ: +603 7967 7823/6921, ອິເມວ: ryThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ: -   ປິດຮັບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 25ຕຸລາ 2017.

-     ຄ່າລົງທະບຽນແມ່ນ 1,400 ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບ ຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າກິນຢູ່ພັກເຊົາ ແຕ່ສຳລັບນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ແມ່ນຈະຖືກຍົກເວັ້ນຄ່າລົງທະບຽນ; ສ່ວນຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແມ່ນນັກສຶກສາຈະຕ້ອງຮັບຜິດຊອບເອງ.

You are here: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: ASEAN in Today’s World (AsTW) Program, University of Malaya, Malaysia