nuol.edu.laໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

ເວັບໄຊ    
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຜູ້ອຳນວຍການ  ຮ.ສ ດຣ ຄຳພຸດ ພົມມະສອນ
ຕິດຕໍ່  

 

 

You are here: Home ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ