nuol.edu.la


History

Coming soon

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ (ມຊ) ເຊິ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລເຕັມຮູບແບບແຫ່ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ 1996  ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 50/ນຍ, ລົງວັນທີ 09/06/1995, ໂດຍການເຕົ້າໂຮມເອົາບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນຂຶ້ນກັບຫຼາຍກະຊວງເຂົ້າເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.  ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາດັ່ງກ່າວປະກອບດ້ວຍ 10 ສະຖາບັນຄື:  ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄູວຽງຈັນ, ມະຫາວິທະຍາໄລສັບພະວິຊາ 2 ທັນວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດສາທາລະນະສຸກ, ໂຮງຮຽນກະເສດຊັ້ນສູງນາບົງ, ໂຮງຮຽນປ່າໄມ້ຊັ້ນສູງດົງໂດກ, ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງຕາດທອງ, ໂຮງຮຽນກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຊັ້ນສູງ, ໂຮງຮຽນການຊ່າງຊັ້ນສູງໄຟຟ້າເອເລັກໂຕຣນິກແລະສູນກຽມສ້າງຕັ້ງມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເວີນຄຳ.

          ນັບແຕ່ນັ້ນມາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານແລະຈັດການຮຽນການສອນຢ່າງເປັນລະບົບ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນມຊມີ 7 ຄະນະວິຊາ, 6 ຫ້ອງການແລະວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ. ຈາກນັ້ນມາກໍ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງຄະນະວິຊາ, ສະຖາບັນ,ຫ້ອງການ, ສູນ, ໂຮງໝໍວິທະຍາເຂດ  ແລະໂຮງຮຽນເພີ່ມເຕີມ. ດັ່ງນັ້ນ, ມາຮອດສົກສຶກສາ2015-2016 ນີ້ມຊປະກອບມີ  12 ຄະນະວິຊາ, 2 ສະຖາບັນ, 11 ຫ້ອງການ, 1 ຫໍສະໝຸດກາງ, 4 ສູນ,1 ໂຮງໝໍວິທະຍາເຂດດົງໂດກແລະໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນແລະຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ.

 ວິໄສທັດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກາຍເປັນສູນກາງການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບຊາດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ທັນສະໃໝ, ນໍາໜ້າທາງດ້ານວິຊາການແລະການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ  ແລະເຕັກໂນໂລຊີຢູ່ສປປລາວ, ມີມາດຕະຖານທຽບເທົ່າກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ, ເປັນບ່ອນກໍ່ສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ມີຄວາມສາມາດ, ມີຄຸນສົມບັດ, ຈະລິຍະທໍາແລະຄວາມສີວິໄລທາງດ້ານຈິດໃຈເພື່ອຕອບສະໜອງນັກວິຊາການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດແລະເຊື້ອມໂຍງກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ

 ພາລະບົດບາດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີພາລະກິດຫຼັກດັ່ງນີ້:

     1.  ສະໜອງການສຶກສາຊັ້ນສູງລະດັບອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີແລະຫຼັງປະລິນຍາຕີເພື່ອກໍ່ສ້າງແລະພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາວິຊາຕ່າງໆຕອບສະໜອງໄດ້ທັງປະລິມານແລະຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

     2.  ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

     3.  ຈັດຕັ້ງການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.

     4.  ປົກປັກຮັກສາແລະເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະວັດທະນະທຳແລະຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ  ຄຽງຄູ່ໄປກັບການສຶກສາຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນແລະຮັບເອົາວັດທະນະທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.

     5.  ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ແລະລັດຖະບານ.

 ວິທະຍາເຂດຕ່າງໆ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປະກອບດ້ວຍ 5 ວິທະຍາເຂດດັ່ງນີ້: ວິທະຍາເຂດດົງໂດກ,ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ, ວິທະຍາເຂດນາບົງ, ວິທະຍາເຂດດອນນົກຂຸ້ມ  ແລະ  ວິທະຍາເຂດຕາດທອງ.  ໃນນັ້ນ,  ວິທະຍາເຂດດົງໂດກເປັນວິທະຍາເຂດຫຼັກ  ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສຳນັກງານອະທິ
ການບໍດີແລະຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 9 ກມ.

ຄະນະວິຊາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີ 12 ຄະນະວິຊາດັ່ງນີ້:          

     1.  ຄະນະກະເສດສາດ (ຄກສ)

     2.  ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ (ຄສປ)

     3.  ຄະນະສຶກສາສາດ (ຄສສ)

     4.  ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຄສບ)

     5.  ຄະນະຊັບພະຍາກອນນຳ້ (ຄຊນ)

     6.  ຄະນະນິຕິສາດແລະລັດຖະສາດ (ຄນລ)

     7.  ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ)

     8.  ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ (ຄວຄ)

     9.  ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄສວ)

     10. ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ຄວທ)

     11. ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ (ຄປມ)

     12. ຄະນະອັກສອນສາດ (ຄອສ)

ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ

          ສຳນັກງານອະທິການບໍດີປະກອບມີ 11 ຫ້ອງການ, ມີ  4 ສູນ, 1 ຫໍສະໝຸດກາງ, 1 ໂຮງໝໍ
ວິທະຍາເຂດດົງໂດກແລະ 1 ໂຮງຮຽນດັ່ງນີ້:

     1.  ຫ້ອງການສັງລວມ.

     2.  ຫ້ອງການວິຊາການ.

     3.  ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີ.

     4.  ຫ້ອງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແລະບໍລິການວິຊາການ.

     5.  ຫ້ອງການຈັດຕັ້ງແລະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ.

     6.  ຫ້ອງການແຜນການການເງິນ.

     7.  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ.

     8.  ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຄຫະແລະບໍລິການ.

     9.  ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ.

     10. ຫ້ອງການກວດກາ.

     11. ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກບ້ານຊີເກມ.

     12. ຫໍສະໝຸດກາງ.

     13. ໂຮງໝໍວິທະຍາເຂດດົງໂດກ.

     14. ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນແລະຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ (ຮພຊ).

ສະຖາບັນແລະສູນ

     ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດປະກອບມີສະຖາບັນແລະສູນດັ່ງນີ້:

     1.  ສະຖາບັນຂົງຈື (ສຂຈ)

     2.  ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ (ສລຍ)

     3.  ສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີ  (ສຄອ)

     4.  ສູນການສຶກສາທາງໄກແລະຕໍ່ເນື່ອງ (ສທຕ)

     5.  ສູນຂໍ້ມູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສາ-ນ (ສທຂ)

     6.  ສູນຄົ້ນຄວ້າຈີນ (ສຄຈ)

ສະຖິຕິພະນັກງານແລະນັກສຶກສາສົກສຶກສາ 2015-2016

  • ພະນັກງານ:     

                 ຈຳນວນລວມ                   1.981    ຍິງ         893      

                 ອາຈານສອນ                     1.514    ຍິງ         645

                 ພະນັກງານບໍລິຫານ            467       ຍິງ         248

  • ວຸດທິການສຶກສາຂອງພະນັກງານ:

                 ປະລິນຍາເອກ                    133       ຍິງ         31

                 ປະລິນຍາໂທ                      825       ຍິງ         284

                 ຫຼັງປະລິນຍາຕີ                   09         ຍິງ         01

                ປະລິນຍາຕີ                         924       ຍິງ         527

                ອະນຸປະລິນຍາຕີ                   83         ຍິງ         50

                ອື່ນໆ                                  06         ຍິງ         0

  •  ຕຳແໜ່ງວິຊາການ     

               ສາດສະດາຈານ                 06         ຍິງ         0

               ຮອງສາດສະດາຈານ            134       ຍິງ         25

               ອາຈານ                          70         ຍິງ         22

               ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ      07         ຍິງ         04

               ຈຳນວນນັກສຶກສາ

               ຈຳນວນລວມ                   21.535  ຍິງ         8.934

               ອະນຸປະລິນຍາ       240       ຍິງ         105

               ປະລິນຍາຕີ          19.800  ຍິງ         8.307

( ໃນນັ້ນ, ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ 711       ຍິງ         293 )

               ປະລິນຍາໂທ        1.480    ຍິງ         519

               ປະລິນຍາເອກ       15         ຍິງ         3  

ການຄັດເລືອກນັກສຶກສາ

          ການຄັດເລືອກນັກສຶກສາແມ່ນດຳເນີນໂດຍຜ່ານຂະບວນການດັ່ງນີ້:

     1.  ນັກສຶກສາໃນແຜນ: ໄດ້ຄັດເລືອກຕາມຕົວເລກແບ່ງປັນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະກີລາໃນແຕ່ລະປີໂດຍຄັດເລືອກເອົານັກຮຽນທີ່ມີຜົນການຮຽນດີຈາກຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ມ7).

     2.  ນັກສຶກສານອກແຜນ: ໄດ້ຄັດເລືອກຈາກການສອບເສັງລະດັບຊາດໂດຍເປີດກວ້າງໃຫ້ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍເຂົ້າສອບເສັງຄັດເລືອກ. ນັກຮຽນທີ່ເສັງໄດ້ຈະຖືກຊັບຊ້ອນເຂົ້າຮຽນຕາມຄະນະວິຊາຕ່າງໆຕາມການແຈ້ງຄວາມຈຳນົງຂອງນັກຮຽນເອງໃນເອກະສານສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງ.

ຫຼັກສູດການຮຽນ

          ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດ້ດຳເນີນການຮຽນ-ການສອນໃນ 4 ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຄື: ອະນຸປະລິນຍາ, ປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາໂທແລະປະລິນຍາເອກ.

     +   ອະນຸປະລິນຍາຕີ

     1.  ຫຼັກສູດອະນຸປະລິນຍາມີ 1 ຫຼັກສູດສາຂາວິຊາປ່າໄມ້.

     2.  ຫຼັກສູດຕໍ່ເນື່ອງປະລິນຍາຕີມີ 26 ຫຼັກສູດ.

          ປະລິນຍາຕີ

     •    ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີປົກກະຕິມີ 100 ຫຼັກສູດໃນນັ້ນໃຊ້ເວລາຮຽນ 4 ປີມີ 98 ຫຼັກສູດ, ໃຊ້ເວລາຮຽນ 5 ປີມີ 1 ຫຼັກສູດແລະໃຊ້ເວລາຮຽນ 6 ປີມີ 1 ຫຼັກສູດ.

          ປະລິນຍາໂທ

          ຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທມີ 53 ຫຼັກສູດເຊິ່ງເປີດສອນຢູ່ 12 ຄະນະວິຊາຄື: ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ຄະນະກະເສດສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທຸລະກິດ, ຄະນະສຶກສາສາດ, ຄະນະວິສາວະກຳສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້, ຄະນະອັກສອນສາດ, ຄະນະນິຕິສາດ
ແລະລັດຖະສາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ, ຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະວິທະຍາສາດຊັບພະຍາກອນນໍ້າແລະ 1 ສະຖາບັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດລາວ-ຍີ່ປຸ່ນແລະ 1 ຫ້ອງການຫຼັງປະລິຍາຕີ.

          ປະລິນຍາເອກ

          ຫຼັກສູດປະລິນຍາເອກເລີ່ມມີຂຶ້ນໃນມຊ. ນັບແຕ່ສົກສຶກສາ 2010-2011ເປັນຕົ້ນມາເຖິງປັດຈຸບັນມຊ. ເປີດສອນມີ 2 ຫຼັກສູດຄື:

     •    ປະລິນຍາເອກສາຂາວິທະຍາສາດແລະວິສະວະກຳການບໍລິຫານເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດຮ່ວມມືລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດກັບມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີຄຸນໝິງສປຈີນ.

     •    ປະລິນຍາເອກສາຂາພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານເຊິ່ງເປັນຫຼັກສູດຂອງຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້ມຊ.      

ປະຕິທິນການຮຽນ-ການສອນ

          ສົກສຶກສາໜຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 2 ພາກຮຽນແຕ່ລະພາກຮຽນປະກອບດ້ວຍ 16 ອາທິດ

     -    ພາກຮຽນທີ 1: ເດືອນກັນຍາ - ມັງກອນ.

     -    ພາກຮຽນທີ 2: ເດືອນກຸມພາ - ມິຖຸນາ.

     -    ໄລຍະພັກປະຈຳປີ: ເດືອນກໍລະກົດ - ສິງຫາ.

     -    ພິທີມອບ - ຮັບປະກາສະນີຍະບັດ: ເດືອນສິງຫາ.

ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

          ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແມ່ນພາລະກິດທີ່ສຳຄັນໜຶ່ງຂອງ  ມຊ  ເພື່ອຫັນມຊໃຫ້ເປັນສູນກາງການສຶກສາແລະການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນນະພາບ  ຕາມມາດຕະຖານພາກພື້ນແລະສາກົນ. ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງມຊແມ່ນແນໃສ່ການສ້າງຄວາມຮູ້ໃໝ່, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ສ້າງນະວັດຕະກຳແລະການໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  ເພື່ອການພັດທະນາປະເທດຊາດຕາມທິດສີຂຽວແລະຍືນຍົງ. ທຶນການຄົ້ນຄວ້າສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຈາກລັດຖະບານແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆເຊັ່ນ:  ສູນຄົ້ນຄວ້າອາຊີໂດຍສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກມູນນິທິເກົາຫຼີເພື່ອການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສປຈີນປະຈຳສປປລາວ.

          ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ຮ່ວມມືແລະຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.ການຮ່ວມມືສາກົນ

          ເຖິງແມ່ນວ່າມຊມີອາຍຸການສ້າງຕັ້ງໄດ້ພຽງສອງທົດສະວັດແຕ່ມຊໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງດ້ານການຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງກ້າວກະໂດດປັດຈຸບັນນີ້ມຊໄດ້ຮ່ວມເຊັນສັນຍາການຮ່ວມມື  (MOU) ກັບ 99 ມະຫາວິທະຍາໄລແລະ 31 ປະເທດທົ່ວໂລກ, ໃນນັ້ນທະວີບອາຊີ 30 ແຫ່ງ,ທະວີບຢູໂຣບ 15 ແຫ່ງ, ອາຊີປາຊີຟິກແລະອາຟຣິກກາ 48 ແຫ່ງແລະສະມາຊິກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 6 ແຫ່ງ.

     ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມືແມ່ນແນໃສ່ 4 ເປົ້າໝາຍຄື: ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ເຊິ່ງລວມທັງການແລກປ່ຽນພະນັກງານແລະນັກສຶກສາ) ການເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ການຈັດການເຜີຍແຜ່ຜົນງານວິຊາການ, ການແລກປ່ຽນສື່ການຮຽນ-ການສອນແລະບັນດາກິດຈະກໍາອື່ນໆ  ທີ່ເຫັນວ່າສອດຄ່ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແລະເປັນປະໂຫຍດແກ່ທຸກຝ່າຍ. ນອກນັ້ນ, ມຊຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເປັນຕົ້ນ: ເຄືອຂ່າຍມະຫາວິທະຍາໄລອາຊຽນ (AUN), Agence Universitaire de la Francophonie
(AUF), Greater Mekong Sub-region for Academic & Research Network  (GMSARN),ASEAN  Universities Network-Society for Engineering Education DevelopmentNetwork (AUN-SEED-Net), Greater Mekong Sub-Region Tertiary EducationConsortium Trust (GMSTEC),  University Network for We land R search andTrainings in the Mekong Region, ແລະ Academic Consortiums 21 (AC 21).

          ໃນຕໍ່ໜ້າມຊ. ມີແຜນຍຸດທະສາດໃນການຮ່ວມມືສາກົນບົນພື້ນຖານການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ສ້າງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການກັບສະຖາບັນຫຼືມະຫາວິທະຍາໄລສາກົນໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳເພື່ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.

You are here: Home >> ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຄົບຮອບ 20 ປີ