nuol.edu.laຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 108-110 , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີຫຼັງເກົ່າ
ວ່າການຫົວໜ້າຫ້ອງການ  ທ່ານ ບົວຂາວ ສິດທິເດດ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770393

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການ ທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງ ຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 4 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ.

2. ພະແນກຄຸ້ມຄອງເຄຫາສະຖານ.

3. ພະແນກສ້ອມແປງ ແລະ ຮັກສາ.

4. ພະແນກອະນາໄມ ແລະ ຕົບແຕ່ງວິທະຍາເຂດ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງເຄຫາ ແລະ ບໍລິການ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການ ຊັບສິນຂອງລັດທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຄຸ້ມຄອງເຄຫະ ແລະ ບໍລິການ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ