nuol.edu.laຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ

ຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ

ທີ່ຕັ້ງ: ຫ້ອງ 210, 211, ຕຶກສໍານັກງານອະທິການບໍດີ

ເບີໂທຫ້ອງການ: 021-770389


                                                                    

ຫ້ອງການການສຶກສາຫຼັງປະລິນຍາຕີເປັນຫ້ອງການໜຶ່ງໃນ 11 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີຕາມການມອບ ໝາຍຂອງອະທິການບໍດີປະກອບດ້ວຍ 2 ພະແນກຄື:

 1. ພະແນກບໍລິຫານ:
  1. ທ່ານ ຮສ. ດຣ. ນາງ ພິມໂພ ຫລວງລາດ           ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ
  2. ທ່ານ  ນາງ ສິພະຈັນສີວິໄລ                          ເປັນຮອງພະແນກ
 2. ພະແນກວິຊາການ:
  1. ທ່ານ ນາງ ບຸນນໍາ ຊົມວິມານ                     ເປັນຫົວໜ້າພະແນກ

ນອກຈາກນີ້, ທາງຫ້ອງການການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ໜ່ວຍງານ ຄື:

 1. ໜ່ວຍງານແຜນການ ແລະ ພັດທະນາຫລັກສູດ
 2. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຮຽນ-ການສອນ
 3. ໜ່ວຍງານປະກັນຄຸນນະພາບ
 4. ໜ່ວຍງານກອງເລຂາສະພາມະຫາວະທະຍາໄລ
 5. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງຫ້ອງການ
 6. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ
 7. ໜ່ວຍງານທະບຽນ ແລະ ປະເມີນຜົນ
 8. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງວິທະຍານິພົນ

ພາລະບົດບາດ.

ຫ້ອງການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາລະດັບຫລັງປະລິນຍາຕີພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

         ມາເຖິງ ປີ 2015 ທົ່ວມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດມີຫລັກສູດລະດັບຫລັງປະລິນຍາຕີ 46 ຫລັກສູດ ໃນນັ້ນ ຫລັກສູດປະລິນຍາເອກ 3 ຫລັກສູດ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດຄື:

ຄະນະວິຊາ

ລ/ດ

ຊື່ສາຂາວິຊາ

ຄກສ

1

ປະລິນຍາໂທສາຂາວິຊາຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນກະສິກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

2

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິທະຍາສາດການປູກຝັງ

3

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິທະຍາສາດສັດ

ຄສປ

4

ປະລິນຍາໂທ ການອອກແບບຜັງເມືອງ

5

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາການວາງແຜນສະພາບແວດລ້ອມເມືອງ

6

ປະລິນຍາໂທ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ຜັງເມືອງ

ຄສບ

7

ປະລິນຍາໂທ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາວິຊາການບໍລິຫານທຸລະ​ກິດ

8

ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາວິຊາການຕະຫຼາດ

9

ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາວິຊາການບັນຊີ

10

ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທຸລະກິດ ສາຂາວິຊາການເງິນ

11

ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດລະຫວ່າງປະເທດ

12

ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດເງິນຕາ ແລະ ການເງິນພາກລັດ

13

ປະລິນຍາໂທເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພັດທະນາ ແລະ ການວາງແຜນ

ຄນລ

14

ປະລິນຍາໂທ ສາຂານິຕິສາດ

15

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາກົດໝາຍສາກົນ

16

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາກົດໝາຍການປົກຄອງ

ຄວສ

17

ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາວິຊາວິສະວະກຳໄຟຟ້າ

18

ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາວິສະວະກຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ

19

ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນຖານວິສະວະກຳໂຍທາ

20

ປະລິນຍາໂທ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາຂາວິສະວະກຳຊັອບແວ

21

ປະລິນຍາໂທ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສາຂາ ລະບົບເຄືອຂ່າຍຄອມພີວເຕີ

22

ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາວິສະວະກໍາໂທລະຄົມມະນາຄົມ

23

ປະລິນຍາໂທ ວິສະວະກຳສາດ ສາຂາວິສະວະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ

ຄສຄ

24

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສາຂາການພັດທະນາສັງຄົມ

25

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສາຂາການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນວັດທະນາທຳ

26

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສາຂາວິທະຍາສາດ​ການ​ເມືອງ

27

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ​ສັງຄົມ ສາຂາການ​ບໍລິຫານ​ການທ່ອງທ່ຽວ

28

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດພູມສາດ ສາຂາການຈັດການທາງພື້ນທີ່ເພື່ອການພັດທະນາ

ຄວທ

29

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຄະນິດສາດ

30

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດ ສາຂາຊີວະວິທະຍາ

31

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດຟີຊິກນຳໃຊ້

32

ປະລິນຍາໂທ ວິທະຍາສາດທຳ​ມະ​ຊາດ ສາຂາວິຊາພະລັງງານທົດແທນ

ຄປມ

33

ປະລິນຍາ​ເອກ ສາຂາການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບປະສົມປະສານ

34

ປະລິນຍາ​ໂທ ສາຂາວິຊາ​ການ​ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

35

ປະລິນຍາ​ໂທ ສາຂາວິຊາ​ການພັດທະນາຊົນນະບົດ

ຄອສ

36

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາການສອນພາສາອັງກິດ-ພາສາຕ່າງປະເທດ

37

ປະລິນຍາໂທ ສາ​ຊາ​ວິຊາວັນນະຄະດີລາວ

38

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາພາສາລາວ

39

ປະລິນຍາໂທ ສາຂາວິຊາພາສາອັງກິດສຳລັບການບໍລິຫານ ແລະ ການສື່ສານ

ຄສສ

40

ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາຫຼັກສູດ ແລະ ການສິດສອນ

41

ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາວິຊາບໍລິຫານການສຶກສາ

42

ປະລິນຍາໂທສຶກສາສາດ ສາຂາການສຶກສາເພື່ອການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນ

ສລຍ

43

ປະລິນຍາ​ໂທ ສາຂາ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ

ຫຼປຕ

44

ປະລິນຍາ​ເອກ​ສາຂາວິທະຍາສາດ​ການ​ບໍລິຫານ

45

ປະລິນຍາ​ໂທ ສາຂາ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ພັດທະນາ (English)

46

ປະລິນຍາ​ໂທ ບໍລິຫານ​ການ​ເງິນ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ການສຶກສາຫລັງປະລິນຍາຕີ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ