nuol.edu.laຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ທີ່ຕັ້ງ ຫ້ອງ 102-105 , ຕຶກສຳນັກງານອະທິການບໍດີຫຼັງເກົ່າ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທ່ານ ຄຳແສນ ສຸດທະວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21 770392

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາເປັນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 11 ຫ້ອງການທີ່ຂຶ້ນກັບສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງທ່ານຮອງອະທິການບໍດີ ຕາມ ການມອບໝາຍຂອງອະທິການບໍດີ, ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກຄື:

1. ພະແນກກິດຈະກຳ ແລະ ສະໂມສອນນັກສຶກສາ.

2. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ທຶນການສຶກສາ.

3. ພະແນກຄຸ້ມຄອງລະບຽບນັກສຶກສາ.

4. ພະແນກຫໍພັກນັກສຶກສາ.

5. ພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ທ່ານອະທິການບໍດີໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຊີວິດການເມືອງຂອງນັກສຶກສາ, ກິດຈະກຳ ເຄື່ອນໄຫວນອກຫຼັກສູດ, ການຄຸ້ມຄອງຫໍພັກນັກສຶກສາ, ການຈັດຕັ້ງຂະບວນການກິລາສິລະປະວັນນະຄະດີ ແລະ ຕິດຕາມການປະກອບວຽກງານຂອງອະດີດ ນັກສຶກສາ. 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ ຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ