nuol.edu.laວິໄລທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ວິໄສທັດ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ຈະກາຍເປັນມະຫາວິທະຍາໄລນຳໜ້າຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ເປັນໃຈກາງທາງດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການວິໄຈ ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ, ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນະພາບຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງຊາດ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

 

ພາລະບົດບາດ

  1. ສະໜອງການສຶກສາຊັ້ນສູງ ລະດັບອານຸປະລິນຍາຕີ, ປະລິນຍາຕີ ແລະ ເໜືອປະລີນຍາຕີ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນສາຂາ ວິຊາຕ່າງໆ ຕອບສະໜອງໄດ້ທັງປະລິມານ ແລະ ຄຸນະພາບໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.
  2. ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດສາຂາຕ່າງໆພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ຜົນຂອງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄົມ.
  3. ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍສິລະປະ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າຄຽງຄູ່ໄປກັບການ ສຶກສາຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນ ແລະ ຮັບເອົາວັດທະນະທຳສາກົນຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ.
  4. ຈັດຕັ້ງການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການແກ່ສັງຄົມ.
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ກ່ຽວກັບ ມຊ ກ່ຽວກັບ ມຊ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ