nuol.edu.laຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ

ຊື່ຫຼັກສູດ

ພາສາລາວ: ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Economics Program in Public Economics

ຊື່ປະກາສະນີຍະບັດກາດ

ພາສາລາວ: ປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ

ພາສາອັງກິດ: Bachelor of Art in Public Economics (B.A in Public Economics)

ໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ

ພາກວິຊາເສດຖະສາດ, ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ປັດຊະຍາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

ປັດຊະຍາຫຼັກສູດ

ນັບແຕ່ປີ 1986 ເປັນຕົ້ນມາປະເທດເຮົາສືບຕໍ່ເປີດກວ້າງການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າສູ່ສາກົນຢ່າງເປັນລະບົບໜັກແໜ້ນ ແລະ ຮອບດ້ານ, ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ມີການພົວພັນພາຍນອກນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດຂອງກຸ່ມອະນຸພາກລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ກຸ່ມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ນອກນັ້ນປະເທດຂອງພວກເຮົາກຳລັງກະກຽມເຂົ້າເປັນສາມະຊິກຂອງອົງການການຄ້າໂລກໃນມໍ່ໆນີ້ ບົນພື້ນຖານການພົວພັນເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່ຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຫຼັກສູດໃໝ່ດ້ານການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມຕາມແນວທາງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຢ່າງຮອບດ້ານ. ໃນສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້, ປະເທດຂອງພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການນັກວິຊາການ ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງເສດຖະ ກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນພາກລັດ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພາກວິຊາເສດຖະສາດຂອງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດຈິ່ງໄດ້ສ້າງຫຼັກສູດເສດຖະສາດພາກລັດນີ້ຂຶ້ນ ເຊິ່ງໄດ້ແນໃສ່ສ້າງບຸກຄະລະກອນທີ່ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ.

ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດ

ດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
 • ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໜັກແໜ້ນໃນຫຼັກການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
 • ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນປະເທດເຮົາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
 • ສາມາດນຳໃຊ້ທິດສະດີ, ຫຼັກການ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ໄດ້ຮຽນມາເຂົ້າໃນການວິເຄາະ, ສັງເຄາະ ແລະ ນຳສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ.
 • ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິຊາສະເພາະທີ່ໜັກແໜ້ນ, ຮູ້ພາສາແມ່ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຮູ້ພາສາຕ່າງປະເທດໃນລະດັບທີ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບຄົນຕ່າງປະເທດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຮູ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີການກຽມຕົວເພື່ອຮັບເອົາສິ່ງໃໝ່ໆ.
ດ້ານແນວຄິດ, ຄຸນສົມບັດ
 • ມີຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ມີຈິດໃຈຮັກຊາດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ຍຶດໝັ້ນໃນຈຸດໝາຍສົງຄົມນິຍົມ.
 • ມີສິນທຳ, ຈາລິຍະທຳປະຈຳໃຈ, ມີຄວາມສຳນຶກອັນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ບັນຫາການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດຂອງຊາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
 • ເປັນພົນລະເມືອງດີນັບຖືລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງ.
 • ມີຄວາມສາມັກຄີນຳເພື່ອນຮ່ວມງານພາຍໃນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕົນສັງກັດ ແລະ ພາຍນອກ.
 • ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ບຸກບືນພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.
ດ້ານການພັດທະນາ
 • ສ້າງທັກສະໃນການສື່ສານດ້ວຍພາສາແມ່, ດ້ວຍພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ.
 • ເປັນຫຼັກສູດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດສະບັບລົງວັນ 17/7/2001 ທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາວາງອອກ.
 • ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງພາລະກິດຍຸດທະສາດຄື: ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
 • ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ:
  • ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບສາມາດໄປຍົກລະດັບຢູ່ສະຖາບັນຕ່າງປະເທດໃດກໍ່ໄດ້ ຖ້າມີຄວາມຕ້ອງການ.
  • ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບສາມາດຮ່ວມມື ແລະ ຮ່ວມງານກັບອົງການ ຫຼື ສະຖາບັນສາກົນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
  • ຫຼັກສູດເສດຖະສາດພາກລັດສາມາດດຳເນີນການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າກັບຕ່າງປະເທດໄດ້.
 • ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບການຕົວຈິງຂອງປະເທດ ທັງຍັງຮັບປະກັນຫຼັກສູດວິຊາຄູ.
 • ກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະດ້ານ ໝາຍຄວາມວ່າ ນອກຈາກປູພື້ນຖານຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ ແລະ ວິທະຍາສາດພື້ນຖານຢ່າງແໜ້ນໜາແລ້ວ ຍັງເນັ້ນສະໜອງຄວາມຮູ້ຫຼັກຂອງວິຊາເສດຖະສາດເງິນຕາ-ການທະນາຄານ ແລະ ການເງິນພາກລັດ ແນໃສ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນຈົບມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພຽງພໍ ເພື່ອປັບຕົວເຂົ້າກັບຫຼາຍສະພາວະການຕົວຈິງຂອງວິຊາຊີບໄດ້. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍຍັງມີຄວາມສາມາດລົງເລິກໃນຂະແໜງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ຕະຫຼາດການເງິນ-ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ທຸລະກິດການເງິນທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນຢູ່ປະເທດເຮົາ.
 • ຫຼັກສູດເສດຖະສາດພາກລັດ ຍັງສາມາດປ່ຽນແປງໄປຕາມນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາຂອງກະຊວງສຶກສາວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າສຶກສາໃນຫຼັກສູດເສດຖະສາດພາກລັດ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາໃນລະ ດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫຼື ທຽບເທົ່າ, ຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ແລະ ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ ວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຳ ລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.

ວິທີການຄັດເລືອກຜູ້ເຂົ້າສຶກສາ

ການຄັດເລືອກນັກສຶກສາແມ່ນຜ່ານການສອບເສັງ ແລະ ຮັບຕາມແຜນນະໂຍບາຍ ອິງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດວາງອອກ ວ່າດ້ວຍວ່າດ້ວຍການຮຽນ ແລະ ການປະເມີນຜົນສຳລັບຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ.

ການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນ

 • ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ ແມ່ນຫຼັກສູດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງການຮຽນການສອນເຕັມເວລາ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້
 • ໜຶ່ງສົກຮຽນແບ່ງອອກເປັນສອງພາກຮຽນ (ມີພັກແລ້ງເຊິ່ງກຳນົດໄວ້ໃນທ້າຍພາກຮຽນສອງຂອງສົກຮຽນ)
 • ໜຶ່ງພາກຮຽນມີ 20 ອາທິດ: ຮຽນຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງພາກຮຽນ 2 ອາທິດ, ແຮວັນພັກຕ່າງໆ 1 ອາທິດ ແລະ ພັກພາກຮຽນ 1 ອາທິດ.
 • ໜຶ່ງອາທິດຮຽນ 5 ວັນ (ຈັນ - ສຸກ) ຫຼື ຕ່ຳສຸດ 25 ຊົ່ວໂມງ ສູງສຸດ 35 ຊົ່ວໂມງ.
 • ໜຶ່ງວັນຮຽນຕ່ຳສຸດ 5 ຊົ່ວໂມງ ສູງສຸດ 7 ຊົ່ວໂມງ
 • ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງຮຽນ 45 ນາທີ.

ໄລຍະເວລາຮຽນ

ການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດ ສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ ເປັນຫຼັກສູດໃຊ້ເວລາຮຽນລະບົບ 4 ປີ ຫຼື 8 ພາກຮຽນປົກກະຕິ ແຕ່ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 5 ປີ ຫຼື 10 ພາກຮຽນ. ເຊິ່ງຮຽນຢູ່ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ເນື້ອໃນໂຄງສ້າງຂອງຫຼັກສູດ

ລຳດັບ

ໜວດວິຊາ

ຈຳນວນໜ່ວຍກິດ

1.

ໜວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ

18

2.

ໜວດວິຊາພື້ນຖານວິຊາສະເພາະ

35

3.

ໜວດວິຊາສະເພາະ

ໂຄງການຈົບຊັ້ນ

77

6

4.

ໜວດວິຊາເລືອກ

3

ລວມ

139 ໜ່ວຍກິດ

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ປະລິນຍາຕີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີເສດຖະສາດສາຂາເສດຖະສາດພາກລັດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ