nuol.edu.laCall for Application: Seminar in Thailand, 15th – 19th May 2017

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງການມາຍັງ ພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ສະຖາບັນວິໄຈດາຣາສາດ ແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ມີຈຸດປະສົງຈັດສຳມະນາວ່າດ້ວຍ: ຄວາມເປັນມາດ້ານເຕັກນິກ ດາຣາສາດ ຂອງເຊື້ອຊາດ (An Introduction to Field Techniques in Ethnoastronomy) ຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ຊຽງໃໝ່, ປະເທດໄທ ລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 19 ພຶດສະພາ 2017. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ ສາມາດສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານທາງ http://www.narit.or.th/index.php/ethnoastronomy

ໝາຍເຫດ: -  ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 31 ມີນາ 2017.

-    ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງແມ່ນໃຫ້ກຸ້ມຕົນເອງ, ສ່ວນຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າອາຫານ ແມ່ນ ສະຖາບັນວິໄຈດາຣາສາດ ຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Seminar in Thailand, 15th – 19th May 2017

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ