nuol.edu.laCall for application: Master Degree, Universiti Brunei Darussalam, 2017-2018, Brunei Darussalam

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ສະຖານທູດປະເທດບຣູໄນ ປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ (Master Degree) ໃນຫຼັກສູດ Master of Public Policy and Management (MPPM) Programme ທີ່ ສະຖາບັນນະໂຍບາຍສຶກສາ (Institute of Policy Studies) ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລບຣູໄນດາຣຸດສະລຳ (Universiti Brunei Darussalam), ປະເທດບຣູໄນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກຮຽນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ສາມາດດາວໂຫລດ ແລະ ສົ່ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: http://apply.ubd.edu.bn/orbeon/uis-welcome/. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດປະສານງານກັບ ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນນະໂຍບາຍສຶກສາ ທ່ານ Dr. Mahani Haji Hamdan, ໂທ: +673-2463001 EXT 2361,  ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

                   

ໝາຍເຫດ: ກໍານົດປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for application: Master Degree, Universiti Brunei Darussalam, 2017-2018, Brunei Darussalam

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ