nuol.edu.laCall for application: Bahasa Indonesia Class Batch 8, March – October 2017, Embassy of Indonesia in Vientiane, Lao PDR

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ: ສະຖານທູດປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ປະຈໍາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ກໍາລັງເປິດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮຽນພາສາບາຮາຊາ ອິນໂດເນເຊຍ (Bahasa Indonesia Class Batch 8) ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມີນາ - ຕຸລາ 2017 ທີ່ ສະຖານທູດປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ການເຂົ້າຮຽນນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃດໆ, ເຊິ່ງຜູ້ສົນໃຈສາມາດລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ທີ່ ສະຖານທູດປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.

ໝາຍເຫດ: ກຳນົດປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 28 ກຸມພາ 2017 ແລະ ຜູ້ສະໝັກແມ່ນໃຫ້ນໍາ ຮູບ 3x4 ຂອງຕົນ ຈຳນວນ 2ໃບ ໄປນໍາເພື່ອປະກອບການສະໝັກ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for application: Bahasa Indonesia Class Batch 8, March – October 2017, Embassy of Indonesia in Vientiane, Lao PDR

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ