nuol.edu.laCall for application: The 3rd Japanese Literature Publishing Project (JLPP) Translation Competition, August 2017 – January 2018, Japan

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງພະນັກງານ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການແປພາສາຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ The Japanese Literature Publishing Project (JLPP) Translation Competition ຄັ້ງທີ 3 ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ສິງຫາ 2017 - ມັງກອນ 2018 ທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງການແຂ່ງຂັນແມ່ນ ການແປບົດນະວະນິຍາຍ, ບົດວິຈານ ແລະ ບົດຄວາມຈາກພາສາຍີ່ປຸ່ນໄປເປັນພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາຝຣັ່ງ. ຜູ້ຊະນະເລີດອັນດັບທີ 1 ແລະ 2 ຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກໂຄງການ, ໃບຢັ້ງຢືນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມນັກແປ ອີກດ້ວຍ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່: www.jlpp.go.jp 

ໝາຍເຫດ: ໄລຍະເວລາຂອງການສະໝັກແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ - 31 ກໍລະກົດ 2017

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for application: The 3rd Japanese Literature Publishing Project (JLPP) Translation Competition, August 2017 – January 2018, Japan

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ