nuol.edu.laCall for Application: Japanese Language and Culture Program at Senshu University, Japan, AY 2017 (Self-Development Scholarship)

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລເຊັນຊູ ກໍາລັງເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ (JapaneseLanguage and Culture Program) ສໍາລັບສົກສຶກສາ 2017 ເຊິ່ງປະກອບມີ 4 ໄລຍະໃຫ້ເລືອກຄື: 12 ພຶດສະພາ - 10 ມິຖຸນາ, 19 ມິຖຸນາ - 9 ສິງຫາ, 22 ກັນຍາ - 16 ທັນວາ ແລະ 9 ມັງກອນ - 28 ກຸມພາ ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລເຊນຊູ (Senshu University), ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ຈຸດປະສົງຂອງຫຼັກສູດແມ່ນການສຶກສາດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ.

 

v  ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  1. ຕ້ອງເປັນນັກສຶກສາ ມຊ ຮຽນ ປີ 1 ຂື້ນໄປ ແລະ ມີຜົນການຮຽນດີລະດັບເກຼດສະເລ່ຍ ຂື້ນໄປ;
  2. ຕ້ອງມີໜັງສືເດີນທາງ (ທີ່ບໍ່ທັນໝົດອາຍຸ;
  3. ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທໍາ ແລະ ພາສາຍີ່ປຸ່ນ;
  4. ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ; ແລະ
  5. ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າຮຽນ, ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງ.

ໝາຍເຫດ: ໝົດກໍານົດສະໝັກພາຍໃນວັນທີ: 23 ມັງກອນ 2017

ນັກສຶກສາສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ດາວໂຫຼດແບບຟອມໄດ້ທີ່ເວບລິງລຸ່ມນີ້: http://www.senshu-u.ac.jp/ie_oe/iecenter/english_oe/jlacp.html

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: Japanese Language and Culture Program at Senshu University, Japan, AY 2017 (Self-Development Scholarship)

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ