nuol.edu.laCall for Application: 2018 Fulbright U.S – ASEAN Visiting Scholar Initiative Program, The United States

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງ ພະນັກງານ-ອາຈານພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສະໝັກທຶນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ 2018 Fulbright U.S – ASEAN Visiting Scholar Initiative Program ໄລຍະເວລາ 3 – 4 ເດືອນ ທີ່ ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຊຶ່ງຜູ້ສະໝັກຈະຕ້ອງເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ສຶກສາສາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທະຍາສາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານພາກລັດ, ສາທາລະນະສຸກ, ສະຖິຕິສາດ, ການຄ້າ-ການລົງທຶນ ຫຼື ພາສາສາດ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ວິທີການສະໝັກໄດ້ທີ່ https://iie.embark.com/apply/vistingscholars

ໝາຍເຫດ:  -   ປິດຮັບສະໝັກພາຍໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ 2017.

-       ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກແມ່ນຈະໄດ້ຮັບທຶນເປັນ ຄ່າເດີນທາງໄປ-ກັບ, ເງິນເບ້ຍລ້ຽງ ແລະ ຄ່າເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: 2018 Fulbright U.S – ASEAN Visiting Scholar Initiative Program, The United States

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ