nuol.edu.laCall for Application: The 6th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum, Singapore

ອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ກອງທຶນອາເຊັບ (Asia-Europe Foundation: ASEF) ຈະໄດ້ຈັດເວທີແລກປ່ຽນ ນັກສຶກສາອາເຊັມ ຄັ້ງທີ 6 (the 6th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum: ARC6) ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: “Future-ready Universities and Graduate: Quality Education beyond the Horizon” ລະຫວ່າງວັນທີ 9 - 12 ຕຸລາ 2017, ປະເທດ ສິງກະໂປ. ງານດັ່ງກ່າວນີ້ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດທາງການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນຂອບເຂດອາຊີ-ເອີຣົບ. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມງານດັ່ງກ່າວ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ລົງທະບຽນອອນລາຍໄດ້ທີ່: www.asef.org ຫຼື ສອບຖາມຜ່ານອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

ໝາຍເຫດ: -   ກໍານົດປິດຮັບການລົງທະບຽນ ວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2017.

-       ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໃຫ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມງານຈະຖືກຍົກເວັ້ນ ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ຄ່າອາຫານ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: The 6th ASEF Rectors’ Conference and Students’ Forum, Singapore

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ