nuol.edu.laCall for Application: International Summer Program 2017, Foreign Trade University, Vietnam

ຫ້ອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງນັກສຶກສາພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຊາບວ່າ ມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າຕ່າງປະເທດ (Foreign Trade University) ຈະໄດ້ຈັດໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນ International Summer Program 2017 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 14 ສິງຫາ 1 ກັນຍາ 2017 ທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມ. ໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເນັ້ນໃສ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ດ້ານວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເຮັດທຸລະກິດໃນປະເທດຫວຽດນາມ ໄປພ້ອມກັບການທັດສະນະສຶກສາຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ທີ່ທາງມະຫາວິທະຍາໄລການຄ້າຕ່າງປະເທດຈັດຫາໃຫ້. ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ອິເມວ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ແລະ ສາມາດລົງທະບຽນໄດ້ທີ່:https://goo.gl/GMkV5m .

ໝາຍເຫດ:   -  ປິດຮັບການລົງທະບຽນກ່ອນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2017.

-   ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການແລກປ່ຽນການສຶກສາໄລຍະສັ້ນດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆດ້ວຍຕົນເອງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ທຶນການສຶກສາ Call for Application: International Summer Program 2017, Foreign Trade University, Vietnam

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ