nuol.edu.laແນະນຳການໝາຍລະຫັດບັດ, ລະຫັດຫົວບົດ ແລະ ການໝາຍຄໍາຕອບ

  1. ລັກສະນະຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບ

ລັກສະນະຂອງເຈ້ຍຄຳຕອບທີ່ຜູ້ສອບເສັງທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຈາກຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຫ້ອງສອບ ເສັງໃນແຕ່ລະຫົວບົດສອບເສັງມີລັກສະນະດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Sample Exam paper 1

    2.  ຕົວຢ່າງ ແບ່ງເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງບົດສອບເສັງອອກເປັນ 3 ສ່ວນ

ເພື່ອສະດວກໃນການແນະນຳການຂຽນຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃສ່ເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງບົດສອບເສັງ ພວກເຮົາສາມາດ ແບ່ງເຈ້ຍຄຳຕອບອອກເປັນ 3 ສ່ວນດັ່ງນີ້:

-     ສ່ວນທີ 1 ແມ່ນຄຳແນະນຳ ແລະຂໍ້ມູນໃນບັດອະນຸຍາດເຂົ້າຫ້ອງສອບເສັງ ແລະ ລະຫັດບົດ.

-     ສ່ວນທີ 2 ເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນຫຼາຍຄືສ່ວນທີ່ນັກສອບເສັງຕ້ອງໄດ້ໝາຍລະຫັດບັດ ແລະ ລະຫັດຫົວບົດ ສອບເສັງໃສ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຖ້າໝາຍຜິດ ຖືວ່າສອບເສັງຕົກເລີຍ.

-     ສ່ວນທີ 3 ແມ່ນສ່ວນຂອງຄໍາຕອບບົດສອບເສັງ.

Sample Exam paper 2

3.  ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດຜູ້ສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 1)

Sample Exam paper 3

4.  ຂໍ້ແນະນໍາໃນການຂຽນຂໍ້ມູນລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ2)

ການໝາຍລະຫັດບັດ, ການໝາຍລະຫັດຫົວບົດສອບເສັງ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຖ້ານັກຮຽນບໍ່   ໝາຍ ຫຼື ໝາຍຜິດຈະເປັນຜົນໃຫ້ບົດເຈ້ຍຄຳຕອບຂອງຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ນຳເຂົ້າໄປກວດ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ສອບເສັງ ຈະບໍ່ມີຄະແນນໃນບົດສອບເສັງນີ້. ຜົນຕາມມາຄື ຜູ້ສອບເສັງຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສັບຊ້ອນ (ສອບເສັງຕົກ).   

Sample Exam paper 4

5.  ຂໍ້ແນະນໍາການໝາຍເລືອກເອົາຄຳຕອບໃສ່ເຈ້ຍຄໍາຕອບຂອງບົດສອບເສັງ (ສ່ວນທີ 3)

ການໝາຍເອົາຄຳຕອບ ນັກຮຽນຕ້ອງໝາຍຂໍ້ລະ 1 ຄໍາຕອບເທົ່ານັ້ນ, ຖ້າໝາຍເກີນ 1 ຄໍາຕອບ, ບໍ່ໝາຍ ຈັກຄໍາຕອບ ຫຼື ໝາຍຜິດ ຈາກຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຄະແນນຈະໄດ້ 0 ທັນທີ. ການໝາຍຕ້ອງໝາຍດ້ວຍສໍດໍາໃຫ້ ເຂັ້ມ ແລະ ຢູ່ໃນຂອບຂອງວົງມົນເທົ່ານັ້ນ. ຄະແນນແຕ່ລະຂໍ້ມີຄ່າເທົ່າກັບ 2,5 ຖ້າໝາຍຖືກຕ້ອງໝົດທຸກຂໍ້ຈະມີ ຄະແນນເຕັມແມ່ນ 100.

Sample Exam paper 5

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ການຮັບສະໝັກ ການຮັບສະໝັກ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ຊັ້ນສູງ ແນະນຳການໝາຍລະຫັດບັດ, ລະຫັດຫົວບົດ ແລະ ການໝາຍຄໍາຕອບ

ທຶນການສຶກສາ