nuol.edu.laສະຖາບັນຂົງຈື

 

ເວັບໄຊ  http://www.nuolci.com
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ, ຕຶກ ວ.ວ.ພ ເກົ່າ
ຫົວໜ້າສະຖາບັນ ທ່ານ ຮສ ຄຳຮຸ່ງ ແສນມະນີ
ເບີໂທຕິດຕໍ່

ຫ້ອງການວິຊາການ 021 770770

ຫ້ອງການບໍລິຫານ 021 720271

 

ສະຖາບັນຂົງຈື ມີພາລະບົດບາດໃນການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນພາສາຈີນ ແລະສົ່ງເສີມການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນທາງດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດລະຫວ່າງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ກັບມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜົ່າກວາງຊີ ສປ. ຈີນ ແລະ ສະຖາບັນຂົງຈື ຂອງ ສປ.ຈີນ ເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາ ກອນມະນຸດຢູ່ໃນ ແລະນອກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການຈັດ ຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ  ໃນພາສາຈີນ, ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຈັດຕັ້ງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ.

 

ສະຖາບັນຂົງຈືມີທັງໝົດ 2 ຫຼັກສູດຄື:

1). ຝຶກອົບຮົ່ມໄລຍະສັ້ນຂັ້ນພື້ນຖານເຖິງຂັ້ນກາງ

2). ການຈັດການສອບເສັງທຽບລະດັບພາສາຈີນ (HSK) ແລະ ຝຶກອົບຮົ່ມກະກຽມໄລຍະສັ້ນ

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ສະຖາບັນຂົງຈື

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ