nuol.edu.laໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

ເວັບໄຊ    
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຜູ້ອຳນວຍການ  ຮ.ສ ດຣ ຄຳພຸດ ພົມມະສອນ
ຕິດຕໍ່  

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ສະຖາບັນ ສະຖາບັນ ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ