nuol.edu.la


ສະແດງ # 
ຊື່ ວັນທີແກ້ໄຂ ຈຳນວນກົດເບິ່ງ
ແຈ້ງການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນນັກສຶກສາປີ 1ປະຈຳສົກຮຽນ 2013 - 2014 28/10/13 6296
ແຈ້ງຜົນສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ ສົກຮຽນ 2013-2014 10/10/13 16768
ຕົວຢ່າງການໝາຍຄຳຕອບຂອງການສອບເສັງເຂົ້າ ມຊ 27/08/13 5192
ລະບຽບໃນການສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 05/08/13 3997
ເອກະສານແນະນຳສຳລັບກຳມະການຍາມຫ້ອງສອບເສັງ 05/08/13 5300
ຄຳແນະນຳຂອງການສະໝັກປະຈຳສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9039
ຕົວຢ່າງໃບສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສົກຮຽນ2013-2014 18/07/13 7041
ຕົວຢ່າງບັດເຂົ້າຫ້ອງເສັງສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9710
ສາຂາວິຊາທີ່ເປີດສອນໃນສົກຮຽນ2013-2014 17/07/13 9543
ການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເຂົ້າຮຽນສົກຮຽນ 2013-2014 17/07/13 6941
ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ