nuol.edu.laປູກປ່າຄືນດົງ

1496116086 tmp IMG 6972

     ພໍເມື່ອເດືອນຫົກ ກ້າວ                    ໝູນປ່ຽນວຽນມາ
ພຶກສານາໆພັນ                                 ປົ່ງຊອນບານຊ້ອນ
ເຕັມທົ່ວດອນດົງດ້າວ                          ສຸດຊົ່ວຕາຍາວຢຽດ
ກົບ ກຽດ ອື່ງອ່າງຮ້ອງ                          ດັງກ້ອງທົ່ວທົ່ງນາ     ມາແລ້ວ

     ເຖິງເວລາຕໍ່ຕັ້ງ                              ເຕີມແຕ່ງແປງປັນ
ປູກພືດພັນທັນຍາຫານ                         ສູ່ດົງດອຍກວ້າງ
ປູກມ່ວງ ຂາມ ກ້ວຍ ອ້ອຍ                    ຫຼາຍແນວພັນນ້ອຍ-ໃຫຍ່
ປູກໃຫ້ໄດ້ທຸກຖິ່ນກໍ້າ                            ຝົນຮໍາຍ້ອຍຄ່ອຍຊື່ນເຢັນ  

     ແຕ່ລະປີບໍ່ໄດ້ເວັ້ນ                           ປະປ່ອຍດອຍເຫງົາ
ທຸກພາກສ່ວນເອົາໃຈບຸກ                        ປູກເຕີມຕາມໄວ້
ປູກໃສ່ເສີມແຊມຊ້ອນ                           ແດນດອນອະນາເຂດ
ທົ່ວປະເທດຮໍ່າຮູ້                                ບໍ່ດູລ້າເປົ່າດາຍ         ດອກນາ

       ວັນທີໝາຍຄາດໄວ້                        ຄືທີນຶ່ງມິຖຸນາ
ຄຽງຄູ່ວັນເດັກລາວ                               ພັກ-ລັດແນນໍາຊີ້
ປູກໃຫ້ເປັນດົງກວ້າງ                             ຜືນຂຽວຄືນປ່າ
ບາດວ່າພາຍໜ້າພຸ້ນ                              ຊິຄູນຄໍ້າຄ່າແພງ       ແທ້ແລ້ວ

      ບັດນີ້ ຮຽມຂໍໄຂຂ່າວແຈ້ງ                  ຖະແຫຼງກ່ຽວດົງເດີມ
ດົງໂດກ ເປັນດົງດັງ                               ກ່າວມາແຕ່ຄາວກີ້
ມີພຶກສານາໆໄມ້                                  ສູງຊົງເປັນດົງໃຫຍ່
ຫຼາຍປີໄມ້ແກ່ກ້ານ                                ສັງຂານເຖົ້າເນົ່າຢູ່ດົງ   ອອນຊອນເດ

       ພັກ-ລັດໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ                           ສ້າງເປັນຖິ່ນການສຶກສາ
ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ                           ສົ່ງສອນວິຊາຊັ້ນ
ຈັດສັນອາຄານຊ້ອນ                              ເສີມທາງ ສ້າງກໍ່
ຮຽງຫໍ່ ດົງກ່ອນກີ້                                 ຍັງມີໄວ້ບໍ່ເສື່ອມສູນ     ແທ້ແລ້ວ

     ເພື່ອຟື້ນຟູໃຫ້ດັ່ງດ້າມ                       ສະເໝີປ່າດົງໜາ
ຄຽງຄູ່ການພັດທະນາ ມຊ                      ມີສີ່ສ. ເສີມໄວ້
ນຶ່ງໃນສີ່ສ.ນັ້ນ ຄື ສ.ສີຂຽວຂຽນແຈ້ງ          ເປັນຫຼັກການສານຕໍ່
ກ້າໜໍ່ແໜງແກ່ນເບ້ຍ                            ເພາະພັນໄວ້ປູກຄືນ

       ແຕ່ລະປີຄຶກຄື້ນ                           ປູກເບ້ຍອ່ອນຊອນດົງ
ຕາມປະສົງຂອງການນໍາ
                         ຜູ້ສ່ອງແນນໍາຊີ້
ສ້າງໃຫ້ມີດົງກວ້າງ                              ສີຂຽວຄືນປ່າ
ບໍ່ປະດິນຫ່ຽວແຫ້ງ                             ກະແດ້ງແດດແຕກແຫງ     ລ້າແລ້ວ

      ທຸກຄະນະຂັນແຂ່ງສ້າງ                  ປູກປ່າຄືນດົງ
ຫຼາຍບ່ອນກາຍເປັນພົງໄພໜາ
                ສະອາດຕາງາມລ້ວນ
ຫຼຽວເຫັນມວນແມງໄມ້                      ຕອມເກສອນຊົມກິ່ນ
ກີບ ກິ່ງ ບານເບັ່ງອ້າ                          ຂຽວສະອູ່ມຊູ່ຍາມ         ງາມເດ

       ນາມວ່າ ມຊ ຊັ້ນ                       ສະຖາບັນເອກການສຶກສາ
ດຽວນີ້ ອຸດົມດ້ວຍພຶກສາ                    ສອດເສີມອາຄານຊັ້ນ
ຍ້ອນວ່າວັນຫຼັງພຸ້ນ                           ຜູ້ຊົງຄຸນຮ່ວມສ້າງກໍ່
ຮັກຫໍ່ ສາມັກຄີສືບສ້າງ                      ພັດທະນາກ້າວເລື້ອຍມາ ຊອບແລ້ວ.

              

 

           ໂດຍ: ພູວຽງ ແສນສົມບັດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ ປູກປ່າຄືນດົງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ