nuol.edu.la2 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກປະທານອົງການ AUF ຄົນໃໝ່

2

               ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ AUF ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ມາຣົກ(ມາຣາເກດຊ໌) ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມາ. ໃນວາລະກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ຂອງສະຖາບັນສະມາຊິກອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຣັ່ງໂກໂຟນ (AUF) ຄັ້ງທີ 17 ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເມືອງມາຣາເກດຊ໌ປະເທດມາຣົກແຕ່ວັນທ 10 ຫາ 12 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມາ,ທ່ານໂຊຣິນມີຮາຍຊິມເປອານູ (Sorin Mihai Cîmpeanu), ອະທິການບໍດີມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລກະເສດສາດແລະສັດຕະວະແພດຂອງປະເທດ ບຸຍກາເຣດສ໌ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານອົງການ AUF ຄົນໃໝ່. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ ມີຕົວແທນຈາກ 678 ມະຫາວິທະຍາໄລ ທີເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການ AUF ໃນທົ່ວໂລກ ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງສອງມະຫາວິທະຍາໄລຂອງສປປ.ລາວຄື : ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຖານະສະມາຊິກ.

       ກອງປະຊຸມພົບປະຄັ້ງນີ້ໄດ້ເປັນການ ເປີດໂອກາດໃຫ້ ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ ສະມາຊິກຮັບຮອງເອົາຢຸດທະສາດໃໝ່ຂອງອົງການ, ເຊິ່ງເປັນການບົ່ງບອກເຖິງຄວາມດຸໝັ່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຕໍ່ບັນດາພາລະກິດວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ໄດ້ກໍານົດຍຸດທະສາດແລະແຜນດໍາເນີນງານທີ່ໄດ້ ສະເໜີເພື່ອຈັັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ອີກ 4 ປີຂ້າງໜ້າພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ «ຂົງເຂດໃໝ່ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຝຣັ່ງໂກໂຟນ». ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການຊ່ວຍແກ້ໄຂ 3 ບັນຫາຕົົ້ນຕໍ ທີ່ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ແລະກໍາລັງມີການປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນ 3 ກອງປະຊຸມໂຕະມົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນ-ການສອນແລະການຄົົ້ນຄວ້າ, ການຈ້າງງານບັນດິດຈົບໃໝ່, ແລະບົດບາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນການພັດທະນາໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນແລະທົ່ວໂລກ. ທ່ານຊັອງ-ໂປນເດໂກເດມາກ, ອະທິການບໍດີອົງການ AUF ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະຕິທີ່ຈະແຈ້ງ ຊັດເຈນຂອງກອງປະຊຸມໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ «ພາລະກິດທາງສັງຄົມຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ». ບັນດາແນວຄິດລິເລີ່ມຕົົ້ນແບບຂອງອົງການທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຄງການ ທີ່ຊືວ່າ «IDNEUF-ແຫ່ງລວມວິຊາການຝຣັ່ງໂກໂຟນແລະດັດຊະນີຂອງຄໍາຄົມຝຣັ່ງໂກໂຟນ »ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມກະຕືລືລົົ້ນຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມປາຖະໜາຢາກເຫັນເຄື່ອງມື ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນໍາມາປັບໃຊ້ ແລະພັດທະນາໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວ

ພາບບັນຍາກາດ

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຂ່າວ 2 ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລາວເຂົ້າຮ່ວມຄັດເລືອກປະທານອົງການ AUF ຄົນໃໝ່

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ