nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການສຶກສາຂະບວນການຕັດສິນໃຈສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນເນັ້ນໃສ່: (1) ວິເຄາະຂະບວນການຕັດສິນໃຈສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ ແລະ (2) ຊອກຮູ້ຜົນກະທົບຂອງຂະບວນການຕັດສິນໃຈສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການຕອບແບບສອບຖາມຂອງປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງ ການເຂື່ອນໄຟຟ້າ 5 ແຫ່ງຄື : ນໍ້າງື່ມ1, ນໍ້າມັງ 3, ນໍ້າຢອນ, ນໍ້າງື່ມ 2 ແລະ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໄຊຍະບູລີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກການສຳພາດເຈາະເລິກ ຈາກນັກວິຊາການ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງເຂື່ອນໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໄດ້ໃຊ້ການປຽບທຽບຕາມວິວັດທະນາການ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ, ວິເຄາະສະຖິຕິ ພັນລະນາ ແລະ ດ້ວຍການຈັດເປັນໝວດຄຳເຫັນ.

ຜົນການສຶກສາເຫັນວ່າ: ໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າໃນປີ 1997, ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2008 ແລະ ປີ 2012, ຊຶ່ງກົດໝາຍນີ້ໄດ້ກຳນົດການກະຈາຍອຳນາດຕັດສິນໃຈໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະຮັບຟັງຄຳເຫັນຈາກນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດຳລັດວ່າດ້ວຍການທົດແທນຄ່າເສັຍຫາຍ ແລະ ຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນຈາກໂຄງການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງຕໍ່ໍ່ຂໍ້ຕໍານິຕິຕຽນ ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ໂດຍໄດ້ອະທິບາຍເຫດຜົນ ແລະຊອກຫາຊ່ອງທາງແກ້ໄຂ. ຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈ, ໂດຍສະເພາະຂະບວນການວາງແຜນຊົດເຊີຍ ແລະຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ມີຄວາມສຳພັນລະດັບສູງຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ. ໂດຍສະເພາະຕົວບົ່ງຊີ້ ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະນໍ້າສຳລັບການກະສິກຳ ເປັນຕົວບົ່ງຊີ້ທີ່ເດັ່ນກວ່າໝູ່. ເນື່ອງຈາກ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄຸ້ນເຄີຍກັບການທຳມາຫາກິນຕາມທຳມະຊາດ, ການປັບຕົວເຂົ້າສະພາບທີ່ຢູ່ໃໝ່ ຫຼື ການປະກອບອາຊີບໃໝ່ ນອກຈາກການກະສິກຳ ແມ່ນເປັນການຍາກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນສ່ວນຫຼາຍຫຼຸດລົງຈາກເດີມ. ສຳລັບເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ບໍ່ມີການຍົກຍ້າຍຈັດສັນປະຊາຊົນ ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບ ແລະ ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ບໍ່ມີຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະວັດທະນະທຳ. ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ຍັງໄດ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສາມາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ, ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຍົກຍ້າຍຈັດສັນ ໄດ້ຮັບການບໍລິການສຸຂະ ພາບ, ມີໄຟຟ້າໃຊ້, ການຄົມມະນາຄົມ ແລະສື່ສານກໍສະດວກສະບາຍກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການສຶກສາຂະບວນການຕັດສິນໃຈສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ໃນ ສປປ ລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ