nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການປັບປຸງພາບລາຍພິມນິ້ວມືດ້ວຍຕົວກອງຜົນຕໍາລາຂັ້ນສອງຂອງເກົ້າຊ້ຽນໃນການແປງ ເວບເລດທີ່ມີທິດທາງ

ໃນບົດຄົ້ນຄວ້າວິໄຈນີ້ ໄດ້ນໍາສະເໜີເຕັກນິກວິທີການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງພາບລາຍພິມນິ້ວມືດ້ວຍຕົວກອງຜົນຕໍາ ລາຂັ້ນສອງຂອງເກົ້າຊ້ຽນເປັນຕົວດໍາເນີນການທໍາງານ. ຕົວກອງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃນຮູບແບບການແປງເວບເລດທີ່ມີທິດທາງ ໂດຍຂັ້ນຕອນທໍາອິດຜູ້ຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເມີນທິດທາງຂອງພາບລາຍພິມນິ້ວມື ເພື່ອປັບແຕ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທິດທາງ ໂດຍໃຊ້ຕົວກອງຄວາມຖີ່ຕໍ່າຜ່ານ (Low pass filter), ຂັ້ນຕອນທີ່ສອງຈະໃຊ້ຕົວກອງຜົນຕໍາລາຂັ້ນສອງຂອງເກົ້າຊ້ຽນເປັນຕົວກອງປັບແຕ່ງຄຸນ ລັກສະນະຂອງພາບ ເຊິ່ງເປັນລາຍເສັ້ນໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນພາບແບບຂອງການປ່ຽນແປງເວບເລດ, ສໍາລັບການແປງປ່ຽນເວບເລດທີ່ມີທິດທາງໄປໃນໜຶ່ງລະດັບ ໂດຍຮູບຕົ້ນແບບຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນສີ່ສວນ ຄື: ສ່ວນຄ່າໂດຍປະມານ, ສ່ວນທາງແນວນອນ, ສ່ວນທາງແນວຕັ້ງ ແລະ ສ່ວນແນວທາງສະຫຼ່ຽງ (ທະແຍງມູມ) ເຊິ່ງຂະໜາດຂອງພາບໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ ໄດ້ທໍາການລຸດຂະໜາດລົງເຄິ່ງໜຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງໃຊ້ຕົວກອງຜົນຕໍາລາຂັ້ນສອງຂອງເກົ້າຊ້ຽນກັບສາມສ່ວນ (ແນວນອນ, ແນວຕັ້ງ ແລະແນວສະຫຼ່ຽງ) ກ່ອນທີ່ຈະປະກອບພາບກັບຄືນມາ ຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ທົດສອບດ້ວຍການວັດແທກຈຸດເຄິ່ງກາງ ຂອງລາຍພິມນິ້ວມື ໂດຍໃຊ້ວິທີຂອງພອຍແຄອິນເດັກ (Poincare index) ແລະມີຖານຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ລາຍນິ້ວມືຂອງນັກສຶກສາ ການປັບປຸງພາບລາຍພິມນິ້ວມືທີ່ດີ ຄືຈະຕ້ອງກວດຈັບຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງລາຍພິມນິ້ວມືໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນເກນທີ່ດີ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການປັບປຸງພາບລາຍພິມນິ້ວມືດ້ວຍຕົວກອງຜົນຕໍາລາຂັ້ນສອງຂອງເກົ້າຊ້ຽນໃນການແປງ ເວບເລດທີ່ມີທິດທາງ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ