nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການທົດສອບຮູບແບບເຕັກນິກການປູກມັນຕົ້ນແບບຍືນຍົງເປັນສິນຄ້າເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ຂອງ 3 ຊົນຊັ້ນ (ທຸກ, ປານກາງ, ຮັ່ງມີ) ໃນ 3 ຊົນເຜົ່າຂົງເຂດຈຸດສຸມ ບ້ານບໍ ຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າທົດລອງນີ້ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ສັງເກດການຍອມຮັບເຕັກນິກໃໝ່ ແລະປະສິດທິພາບຂອງເຕັກນິກໃໝ່ຕໍ່ການປູກມັນຕົ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນແບບທົດສອບໃນພື້ນທີ່ຊາວກະສິກອນ, ເຊີ່ງຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການທົດສອບມີ 3 ຊົນເຜົ່າ ແລະ 3 ຊົນຊັ້ນ (ທຸກ, ປານກາງ ແລະ ຮັ່ງມີ) ທັງໝົດມີ 9 ຄອບຄົວ, ເຊິ່ງແຕ່ລະຄອບຄົວມີເນື້ອທີ່ການທົດສອບເຄິ່ງເຮັກຕາ.

ການທົດສອບໄດ້ເລືອກເອົາເຂດຈຸດສຸມ ບ້ານບໍ ຜາເມືອງ ເມືອງ ບໍລິຄັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຊື່ງໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 01/03/2012-30/11/2012. ບັນດາເຕັກນິກແບບຍືນຍົງມີແນວພັນມັນຕົ້ນ HB60, ຝຸ່ນຈຸລີນຊີຊີລີເກດ, ນ້ຳກະຕຸ້ນເລັ່ງ ແລະອານາໄມທ່ອນພັນມັນຕົ້ນ, ນ້ຳກະຕຸ້ນການລົງຫົວຂອງພືດ, ການຕີຄູປູກ ແລະຊ່ວງເວລາທີ່ ເໝາະສົມ. ການເກັບກຳຂໍ້ມູນບ່ອນທົດສອບປະກອບມີປະຫວັດການນຳໃຊ້ດິນ, ນ້ຳ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ນິເວດ ກະສິກຳ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ.

ການບັນທຶກຂໍ້ມູນປະກອບມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະການຍອມຮັບເອົາເຕັກນິກໃໝ່ຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ. ຜົນຂອງການສຶກສາມີດັ່ງນີ້: ຊົນເຜົ່າກຶມໝຸ, ລາວລຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກ ແລະລາວສູງຜູ້ທຸກ ແມ່ນບໍ່ຍອມຮັບເຕັກນິກໃໝ່ເທົ່າທີ່ຄວນເຫດຜົນ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍໃຊ້ຝຸ່ນ ແລະນ້ຳກະຕຸ້ນຊີວະພາບມາກ່ອນ, ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃສ່ແນວໃດເສັຍແຮງງານຫຼາຍ, ສິ້ນເປືອງເງິນລ້າໆ, ບໍ່ມີໃຜມາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຈັກເທື່ອ ແລະມັນຕົ້ນກໍງາມແລ້ວ. ລາວລຸ່ມຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະປານກາງ ແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈໃສ່ຝຸ່ນ ຍ້ອນເຄີຍເຫັນພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ເຂດຕ່ຳໃສ່ ແລະໃຫ້ຜົນຜະຫລິດດີຫຼາຍ. ລາວສູງຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະຜູ້ປານກາງແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈທັງຍອມຮັບໄດ້ໄວຕໍ່ການນຳໃຊ້ບັນດາເຕັກນິກໃໝ່. ປະສິດທິພາບຜົນຜະລິດມັນຕົ້ນເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ເຕັກນິກໃໝ່ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ຫຼາຍກວ່າໝູ່

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການທົດສອບຮູບແບບເຕັກນິກການປູກມັນຕົ້ນແບບຍືນຍົງເປັນສິນຄ້າເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຈົນ ຂອງ 3 ຊົນຊັ້ນ (ທຸກ, ປານກາງ, ຮັ່ງມີ) ໃນ 3 ຊົນເຜົ່າຂົງເຂດຈຸດສຸມ ບ້ານບໍ ຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ