nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນການບໍລິຫານງານວິຊາການ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສຶກສາການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນການບໍລິຫານວິຊາການ ຄະ ນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ກຸ່ມຕົວຢ່າງໄດ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະອາຈານສອນ ທີ່ສັງກັດ ໃນ 11 ຄະນະວິຊາ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ສົກປີ 2010-2011.ຈໍານວນ 295 ຄົນ. ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ບໍລິຫານ ຈຳນວນ 71 ຄົນ ແລະ ອາຈານສອນ ຈໍານວນ 224 ຄົນ. ສໍາລັບເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າເປັນແບບສອບຖາມແບບມາດຕາສ່ວນປະມານຄ່າ ແລະ ແບບສຳພາດທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ໂດຍຫາຄ່າຄວາມຖີ່ (F), ຄ່າສ່ວນຮ້ອຍ (P), ຄ່າສະເລັ່ຍ ( ), ຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ (S.D) ແລະ ການ ພັນລະນາແລ້ວຂຽນແບບລຽງຄວາມ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນການບໍລິຫານວິຊາການຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍພາບລວມຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ ແຕ່ເມື່ອເບິ່ງແຕ່ລະດ້ານພົບວ່າ ດ້ານ ຫລັກສູດ, ດ້ານການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ດ້ານການພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມອາຈານສອນ ແລະດ້ານການບໍລິການວິຊາໃຫ້ແກ່ສັງຄົມກໍຢູ່ໃນລະດັບຫລາຍ, ສ່ວນດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການວັດ ແລະປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ແລະການຈັດສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຍັງພົບວ່າ ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊີ້ນຳການຄົ້ນຄວ້າຫລັກສູດ, ຂຽນຫລັກສູດ, ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ອາຈານສອນປັບປຸງ ແລະພັດທະນາຫລັກສູດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊີ້ນຳການວາງແຜນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ການຈັດຕາຕະລາງສອນ. ຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ອາຈານສອນສະໝັກເອົາທຶນໄປຝຶກອົບຮົມ, ໄປສຳມະນາທາງວິຊາ, ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ, ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ໄປສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ບໍລິຫານຍັງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ອາຈານສອນໄປບໍລິການວິຊາການໃຫ້ແກ່ສັງຄົມເຊັ່ນ ໄປສອນຊ່ວຍ, ສ້າງຫລັກສູດ, ຂຽນປື້ມຕໍາລາ ແລະ ເປັນວິທະຍາກອນໃຫ້ສະຖາບັນການສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູ, ທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລິສັດ ແລະອົງການຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ.

ຄຽງຂ້າງກັບຈຸດດີນັ້ນຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງບາງປະການຄື ຜູ້ບໍລິຫານຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ໂອກາດແກ່ ອາຈານສອນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພັດທະນາຫລັກສູດຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ການປັບປຸງຫລັກສູດຍັງຊັກຊ້າ ແລະບໍ່ທັນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ບາງຄັ້ງຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງບໍ່ຄ່ອຍມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດການຮຽນ - ການສອນຫລາຍປານໃດ, ການລົງໃກ້ຊິດຕິດ ແທດການຈັດການຮຽນ-ການສອນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ດີ. ຜູ້ບໍລິຫານຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາ ແລະສົ່ງເສີມອາຈານສອນເທົ່າທີ່ຄວນ, ແຫລ່ງທຶນເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດຂອງຄູອາຈານຍັງມີຈໍາກັດ. ຜູ້ບໍລິຫານໃຫ້ໂອກາດແກ່ອາຈານສອນອອກໄປບໍລິການວິຊາການໃຫ້ສັງຄົມຍັງບໍ່ທັນຫລາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ຍັງມີລັກສະນະສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ມີລັກສະນະກະແຈກກະຈາຍ. ຜູ້ບໍລິຫານຍັງບໍ່ທັນຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະບໍ່ທັນເປັນຂະບວນການຟົດຟື້ນ. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນການວັດ ແລະປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນຍັງຈຳກັດ ແລະບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໄສຜົນການກວດກາ ແລະສອບເສັງໃນແຕ່ລະວິຊາຂອງອາຈານສອນເປັນຫລັກ; ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີການວິເຄາະຜົນການປະເມີນວ່າໄດ້ຕາມຄາດໝາຍແລ້ວຫລືຍັງ, ປະເມີນຜົນແລ້ວແຕ່ບໍ່ທັນຫາວິທີການແກ້ໄຂໄດ້ທັນການ, ການແຈ້ງຜົນຂອງການປະເມີນຍັງຊັກຊ້າ ແລະຜູ້ບໍລິຫານຕອບສະໜອງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່ການຈັດສື່ການຮຽນ-ການສອນຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ ເທບ, ເຄື່ອງສຽງ, LCD, ລະບົບ ICT, ລະບົບ IT, ຮູບແຕ້ມ, ຮູບພາບ, ຫ້ອງສະໝຸດ, ຫ້ອງທົດລອງ, ວີດີໂອ, ປື້ມຕຳລາ ແລະອື່ນໆ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ບໍລິຫານໃນການບໍລິຫານງານວິຊາການ ຄະນະວິຊາຕ່າງໆ ໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ