nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າພາຍໃຕ້ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ

ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າຂອງອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນສະບັບປະຈຸບັນ ຖືໄດ້ວ່າຍັງມີເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນໃຫ້ກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງ ໃນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ທາງການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຖິງວ່າບັນດາລັດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ ຈະຮັບຮອງກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສະບັບປັບປຸງ ໃນປີ2004 ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນ ກໍຍັງບໍ່ທັນມີປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃດຮ້ອງຂໍນຳໃຊ້ກົນໄກດັ່ງກ່າວ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ສະມາຊິກອາຊຽນ ນິຍົມນຳໃຊ້ວິທີການທາງການທູດ ດ້ວຍການເຈລະຈາ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ; ວິທີການດັ່ງກ່າວ ສ້າງອຸປະສັກຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ການດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າຂອງນາບຕ້າ (NAFTA) ໝວດທີ 19 ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພາກສ່ວນເອກະຊົນ ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສັຍຫາຍຈາກການລະເມີດທາງການຄ້າ ໂດຍສະເພາະການວາງມາດຕະການການຕໍ່ຕ້ານການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະການຖົມຂຸມຂອງລັດຖະບານຜູ້ນຳເຂົ້າ ໄດ້ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕັມທີ່. ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາດດຳເນີນການຮ້ອງຟ້ອງລັດຖະບານ ຜູ້ລະເມີດລະບຽບການທາງການຄ້າສາກົນ ໂດຍສະເພາະລັດຖະບານຜູ້ນຳເຂົ້າໄດ້ໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ; ພາກສ່ວນເອກະຊົນສາມາດປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດທາງການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ. ນອກຈາກນີ້; ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າ ທີ່ກຳນົດໃນນາບຕ້າໝວດທີ 19 ເຊິ່ງເປັນຂະບວນການຍຸຕິທຳເປັນຜົນດີຕໍ່ທັງລັດຖະບານ ແລະພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ກ່າວໂດຍຫຍໍ້;ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນນາບຕ້າໝວດທີ 19 ຊ່ວຍໃຫ້ການດຳເນີນການພິຈາ ລະນາແກ້ໄຂ ບັນຫາທາງການຄ້າມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ, ການ ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ແມ່ນປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ຂໍ້ເສັຍ ເນື່ອງຈາກການໃຫ້ສິດພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນການຢືນຟ້ອງຄະດີໄດ້ໂດຍກົງຈະເປັນການຫຼຸດອຳນາດ ໃນການພິຈາລະນາວິທີການດຳເນີນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກໍຈະມີລັກສະນະປະເຊີນໜ້າ ແລະບໍ່ປະນິປະນອມ, ຈຳນວນຄະດີກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຂະບວນການພິຈາລະນາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນໃນຂະບວນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງການຄ້າພາຍໃຕ້ເຂດການຄ້າເສລີອາຊຽນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ