nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃນການພັດທະນາສຸຂະພາບເດັກນັກຮຽນປະຖົມ

ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດ ດ້ານການພັດທະນາ 2015 ແລະເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ທີ່ພັກລັດຖະບານລາວໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາ ຊົນປະຕິວັດລາວຄັ້ງທີ VI ປີ 1996. ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການແພດຈາກອົງການສາກົນ ແລະຕ່າງ ປະເທດ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ-ເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ. ໂຄງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຮີວຄີວ, ໂອກີນາວາ ກໍເປັນໂຄງການຮາກຫຍ້າ (Grass Root) ໜຶ່ງ ທີ່ໃສ່ຊື່ວ່າ: “ໂຄງການແຂ້ວສະອາດ”, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບາຍີ່ປຸ່ນມາປະຕິບັດຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນດອນກອຍ ແລະໂຮງ ຮຽນປະຖົມສົມບູນໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜ່ານຜົນການວິໄຈຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳເຫັນວ່າ ອັດຕາສ່ວນເປັນແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນ ມີການລຸດລົງເຖິງ 36% ແລະໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີໂຮງຮຽນຕົວແບບທາງດ້ານການຮັກສາແຂ້ວຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມດອນກອຍ. ພ້ອມນັ້ນ, ໄດ້ສ້າງໃຫ້ຄູສອນມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍໃນການຮັກສາປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ແລະເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາສາຍເຫດທີ່ພາເປັນແຂ້ວແມງ, ຮູ້ວິທີແນະນຳການຖູແຂ້ວປ້ອງກັນແຂ້ວແມງໃຫ້ເດັກນັກຮຽນເກືອບ 98%. ຕາມການສັງເກດຂອງຄູຕໍ່ເດັກນັກຮຽນເຫັນວ່າເດັກນັກຮຽນມີແນວຄິດປ່ຽນແປງດີຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 80%. ຕາມການສັງເກດຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກ ຕໍ່ເດັກນັກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມດອນກອຍ ອັດຕາສ່ວນທີ່ມີແນວຄິດຈິດສຳນຶກປ່ຽນແປງມີສູງກວ່າ 71%.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງຄອບຄົວຂອງເດັກ, ຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວມີແນວຄິດສຳນຶກປ່ຽນແປງຫຼາຍເຖິງ 78%. ຄວາມເໝາະສົມຂອງໂຄງການກໍມີອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫັນວ່າສູງກວ່າ 50%. ຄູ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຢາກໃຫ້ໂຄງການສືບຕໍ່ມີອັດຕາສ່ວນສູງເຖິງ 77,8%. ພ້ອມນີ້ຜູ້ປົກຄອງເດັກຂອງໂຮງຮຽນທັງສອງແຫ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນສູງໃນອານາຄົດ, ຊຶ່ງຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມດອນກອຍມີອັດຕາສ່ວນ 88% ແລະຢູ່ໂຮງ ຮຽນປະຖົມໂພນປ່າເປົ້າມີອັດຕາສ່ວນ 77%. ໂຄງການແຂ້ວສະອາດເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການຮ່ວມມືກັບສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍຄືມະຫາວິທະຍາໄລຮີວຄີວ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການແກ່ເດັກນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ໃນການວຽກງານຮັກສາສຸຂະພາບຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະຂະຫຍາຍໄປສູ່ຊຸມຊົນ, ຊຶ່ງຈະໄດ້ບົດຮຽນໃນການປັບປຸງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະແຜນງານການສ້າງບຸກຄາລະກອນ, ເປັນພື້ນຖານຂອງການສະໜັບສະໜູນ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນໃນການສ້າງລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມທົ່ວປະເທດໃນອານາຄົດ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນສຶກສາຄົ້ນຄວ້າລົງເລິກທາງດ້ານວິຊາການ, ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຖິງວ່າຈະເປັນຂະໜາດໜ້ອຍ ແຕ່ໄດ້ສ້າງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະມີການຂະຫຍາຍໄປສູ່ວຽກງານອື່ນໆທີ່ຈະເປັນເງື່ອນໄຂ ຊ່ວຍປະຕິບັດຕາມແຜນນະໂຍບາຍ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຫ່ງການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ 2015 ແລະບັນລຸເປົ້າ ໝາຍຂອງລາວເພື່ອການລຸດພົ້ນອອກຈາກປະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນການສຶກສານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ແນວທາງນະໂຍບາຍການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ລາວ ແລະການຮັບການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ການຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃນການພັດທະນາສຸຂະພາບເດັກນັກຮຽນປະຖົມ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ