nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຈະບໍລິຫານການນຳໃຊ້ນໍ້າເຊືອດແນວໃດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພາວະຂາດແຄນນໍ້າ ໃນອະນາຄົດຢູ່ໝູ່ບ້ານຮອງຮັບ ແລະ ໝູ່ບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນເປັນປັດໄຈສຳຄັນ ທີ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ນ້ຳລະຫວ່າງຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳຈາກແຫຼ່ງນ້ຳດຽວກັນ ແລະບັນຫາການຂາດແຄນນ້ຳ ຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຖ້າຫາກບໍ່ມີວິທີການຄຸ້ມຄອງ ແລະການແບ່ງປັນນ້ຳຢ່າງເໝາະສົມ. ພື້ນທີ່ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນ 5 ບ້ານ ທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າເຊືອດ ໃນເຂດເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ຄື: ບ້ານຮັບຮອງ 4 ບ້ານ (ບ້ານ ນາຫວ້ານ, ບ້ານ ນໍ້າເຊືອດ (ໂພສີ), ບ້ານ ນາທົ່ວ, ບ້ານ ເມືອງເຟືອງ) ແລະບ້ານ ໃຫຍ່ໂພນສະຫວາດ (ບ້ານຈັດສັນ). ນໍ້າເຊືອດ ເປັນແຫຼ່ງນໍ້າທີ່ສຳຄັນໃນການທຳມາຫາກິນຂອງຊາວບ້ານຮັບຮອງ (ໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງ ຝາຍເບຕົງ ແລະດຳລົງຊີວິດຕິດພັນກັບການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຊືອດກ່ອນມີບ້ານຈັດສັນ) ທີ່ມີປະຊາກອນທັງໝົດປະມານ 2300 ຄົນ. ເມື່ອມີການກໍ່ສ້າງຝາຍເບຕົງຕັນນໍ້າເຊືອດໃນປີ 2008 ເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການດໍາລົງຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ບ້ານຈັດສັນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 6000 ຄົນ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳນວນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ນໍ້າເຊືອດ ເພີ່ມຈາກເດີມຫຼາຍເທົ່າຕົວ. ການຄົ້ນຄວ້ານີີ້ ໄດ້ເລັ່ງໃສ່: (1) ວິເຄາະສະພາບການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຊືອດຂອງຊາວບ້ານຈັດສັນ; (2) ວິເຄາະການ ປ່ຽນແປງທາງດ້ານການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຊືອດ ແລະການທໍາມາຫາກິນຂອງຊາວບ້ານຮັບຮອງຫຼັງຈາກມີຝາຍເບຕົງ ແລະ (3) ກຳນົດບັນຫາທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ຈາກການນໍາໃຊ້ນໍ້າເຊືອດໃນສະພາບປັດຈຸບັນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ ແມ່ນການ ຄົ້ນຄວ້າແບບສໍາຫຼວດ, ຊຶ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ເປັນຂໍ້ມູນປະຖົມພູມ ທີ່ໄດ້ຈາກ ການຕອບແບບສອບຖາມ ຂອງຕົວຢ່າງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຄອບຄົວບ້ານຮັບຮອງ 4 ບ້ານ 130 ທ່ານ, ບ້ານຈັດສັນ 111 ທ່ານ. ປະຊາ ກອນສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າ ແມ່ນຕາງໜ້າຄອບຄົວບ້ານຮັບຮອງ 4 ບ້ານ ຈຳນວນ 410 ຄົນ ແລະ ຕາງໜ້າ ຄອບຄົວບ້ານຈັດສັນ ຈຳນວນ 1131 ຄົນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ຈະບໍລິຫານການນຳໃຊ້ນໍ້າເຊືອດແນວໃດເພື່ອຫຼີກລ້ຽງພາວະຂາດແຄນນໍ້າ ໃນອະນາຄົດຢູ່ໝູ່ບ້ານຮອງຮັບ ແລະ ໝູ່ບ້ານຍົກຍ້າຍຈັດສັນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ