nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ສຶກສາປັດໄຈທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອນໍາມາຂຽນບົດ ວິທະຍານິພົນ ຂອງນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສຶກສາປັດໄຈທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອນໍາ ມາຂຽນບົດວິທະຍານິພົນ ຂອງນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ ແລະປະລິນຍາເອກມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍສຶກສາ ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງຈໍານວນ 276 ຄົນ, ເຊິ່ງປະກອບມີນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ 245 ຄົນ ແລະຄູອາ ຈານຜູ້ຊີ້ນໍາ 29 ຄົນ ຈາກ 9 ຄະນະວິຊາ ແລະ 2 ສະຖາບັນ ໂດຍ ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ເປັນແບບສອບຖາມ ເພື່ອ ລວບລວມຂໍ້ມູນ. ຜົນການສຶກສາດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ດັ່ງນີ້:

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ສຶກສາປັດໄຈທີ່ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ການຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພື່ອນໍາມາຂຽນບົດ ວິທະຍານິພົນ ຂອງນັກສຶກສາ ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ