nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, ກໍລະນີສຶກສາແຂວງວຽງຈັນ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແມ່ນ ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂທີ່ດິນສາມາດນຳເອົາໄປຄໍ້າປະກັນນຳທະນາຄານ, ບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອນຳເອົາກ້ອນທຶນມານຳໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການດຳລົງຊີວິດ ຂອງຜູ້ນຳໄປຄໍ້າປະກັນເອງ. ການສຶກສານີ້ແມ່ນສຶກສາເຖິງສາເຫດ ແລະການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານທີ່ດິນ ໂດຍກຳນົດເອົາພື້ນທີ່ຢູ່ເທດສະບານແຂວງວຽງຈັນໂດຍມີວັດຖຸປະສົງ 1). ຊອກຮູ້ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, 2). ວິເຄາະວິທີການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ ແລະວິເຄາະອຸປະສັກໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ ແລະ 3). ຊອກຮູ້ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບັດຜົນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ. ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ວິທີສຳຫຼວດ, ຊຶ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນ ຄວ້າເປັນຂໍ້ມູນປະຖົມພູມ ທີ່ໄດ້ຈາກການຕອບແບບສອບຖາມຂອງຕົວຢ່າງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໜ່ວຍໄກ່ເກັ່ຍຂັ້ນບ້ານ 39 ທ່ານ, ພະນັກງານທີ່ດິນ 12 ທ່ານ, ພະນັກງານຊັບສິນຂອງແຂວງ 28 ທ່ານ, ຜູ້ພິພາກສາສານປະຊາຊົນແຂວງ ແລະສານປະຊາຊົນເຂດ 27 ທ່ານ, ພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ 10 ທ່ານ, ວິຊາການກົດໝາຍ 46 ທ່ານ ແລະພະນັກງານທະບຽນສານ 13 ທ່ານ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າພົບວ່າ, ການຄໍ້າປະກັນທີ່ດິນ ໂດຍການເຮັດໃບມອບກໍາມະສິດໃຫ້ເຈົ້າໜີ້ພ້ອມເປັນສາ ເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໂດຍມີຄ່າສະເລັ່ຍ = 3.71, ແລະຄ່າມັດທະຍະຖານ = 1.189,ກົນໄກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ເກີດຈາກການຄໍ້າປະກັນດ້ວຍທີ່ດິນ ທີ່ດຳເນີນການຢູ່ສານປະຊາຊົນ ແມ່ນໄດ້ຜົນຫຼາຍກວ່າໝູ່ ໂດຍຄ່າສະເລັ່ຍ = 3.56 ແລະຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ = 1.547, ໃນຂະນະທີ່ອຸປະສັກໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນທີ່ມີການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກເປັນ ອຸປະສັກຫຼາຍກວ່າໝູ່ໂດຍມີຄ່າສະເລັ່ຍ = 3.16 ແລະຄ່າຜັນປ່ຽນມາດ ຕະຖານ = 1.176 ແລະປະເດັນການຕີມູນຄ່າທີ່ດິນບໍ່ຖືກກັບຄວາມເປັນຈິງ ເປັນປັດໄຈສຳຄັນກວ່າໝູ່ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຜົນຂອງການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນໄດ້ຊຶ່ງມີຄ່າສະເລັ່ຍ =3.33 ແລະຄ່າຜັນປ່ຽນມາດຕະຖານ = 1.228.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ດິນ, ກໍລະນີສຶກສາແຂວງວຽງຈັນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ