nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ປັບປຸງກົນໄກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ

ໄຟຟ້າເປັນສິ່ງສຳຄັນ ແລະຈຳເປັນສຳລັບການພັດທະນາ. ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແມ່ນກິດຈະກຳເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມໜຶ່ງ ເຊິ່ງມີທີ່ຕັ້ງ ແລະບົດບາດສຳຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ, ໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະຂະ ຫຍາຍເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ແລະວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ. ບົດນີ້ທົບທວນການປັບປຸງກົນໄກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ; ໂດຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາ, ແນວທາງຂອງພັກ-ນະໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ການພັດທະນາການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ, ການຂະຫຍາຍການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນ ສປປ ລາວ, ອຸປະສັກ ແລະສິ່ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບກົນໄກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະຂໍ້ສະເໜີກ່ຽວກັບ ວິທີການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານັ້ນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ ແລະລັດ, ໂດຍຖືເອົາໄຟຟ້າເປັນມາດຕະຖານໜຶ່ງ ໃນການປະເມີນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນສາມສ້າງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງພັກ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍການກຳນົດ ແລະແບ່ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບລົງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນການກຳນົດສິດ, ຂອບເຂດ ແລະໜ້າທີ່ມີແຕ່ຂັ້ນສູນກາງລົງຮອດຂັ້ນເມືອງເທົ່ານັ້ນ. ບ້ານເຊິ່ງເປັນຫົວໜ່ວຍຈຸລະພາກໃນການປົກຄອງ ຍັງບໍ່ທັນມີການມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະພັນທະໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງຈະແຈ້ງເທື່ອ. ການຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍກະແສໄຟຟ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະຂະຫຍາຍໄຟ ຟ້າເຂົ້າໃນຄົວເຮືອນກໍມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫລວງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ຮອດປີ 2013, ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າລວມທົ່ວປະເທດ ກວມເອົາເຖິງ 82.25%; ເປົ້າໝາຍໃນປີ 2020 ຈະໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 90%. ໃນປັດຈຸບັນ ໃນທົ່ວປະເທດມີສາຂາຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈຳນວນ 22 ແຫ່ງ. ມີເຄື່ອນໄຟຟ້າທັງໝົດ 13 ແຫ່ງມີກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດ 1.933,5 MW, ໃນນີ້ຢູ່ໃການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 9 ແຫ່ງກວມເອົາ 384,7 MW ເທົ່າກັບ 19,10% ແລະໂຄງການ IPP ຄຸ້ມຄອງ 4 ແຫ່ງມີກຳລັງການຜະລິດທັງໝົດ 1.548,8 MW ເທົ່າກັບ 80,10%, ມີລະບົບສາຍສົ່ງແຮງສູງ 500 KV ມີຄວາມຍາວ 138 KM, ລະບົບສາຍສົ່ງ 230 KV ລວງຍາວ 246 KM, ລະບົບສາຍສົ່ງ 115 KV ລວງຍາວ 2.588 KM, ລະບົບແຮງກາງ ມີຄວາມຍາວ 15.771 KM, ລະບົບສາຍສົ່ງແຮງຕ່ຳ 0,4 KV ຍາວ 12.955 KM, ມີສະຖານີຈ່າຍໄຟຟ້າ 115 KV ຈຳນວນ 33 ແຫ່ງ, ມີໝໍ້ແປງ 13.252 ປ້ອມ ແລະມີໝໍ້ນັບໄຟ 782.517 ໜ່ວຍ. ບັນຫາທີ່ທ້າຍກ່ຽວກັບກົນໄກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແມ່ນ (1) ການກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດຂອງບັນດາຫ້ອງການພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ປະຈຳເມືອງເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ ແລະຊັດເຈນ; (2) ການກຳນົດໜ້າທີ່ ແລະຂອບເຂດສິດຂອງຂັ້ນບ້ານ ແລະພັນທະຂອງປະຊາຊົນຍັງບໍ່ທັນຊັດເຈນ; (3) ຍັງບໍ່ທັນມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຂອງປະ ຊາຊົນໃນບ້ານເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ; (4) ການສະໜອງ ແລະບໍລິການໄຟຟ້າແກ່ບ້ານບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ; (5) ການບໍລິຫານງົບປະມານ, ການເງິນ, ແລະການເກັບລາຍຮັບຍັງມີອຸປະສັກຢູ່; (6) ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບຸກຄະລາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນຍັງມີຂີດຈຳກັດຫລາຍດ້ານ; (7) ຍັງມີບັນຫາໃນການຕິດຕາມ, ກວດ ກາ, ແລະການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສະນັ້ນ, ທິດທາງ ແລະວິທີການແກ້ໄຂ ຄວນຍົກສູງການເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ສ້າງໜ່ວຍງານຊີ້ນຳການນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການສ້າງເສດຖະກິດ, ການສຶກສາ, ວັດທະ ນະທຳ, ສັງຄົມ, ສາທາລະນະສຸກ, ປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃຫ້ຂັ້ນບ້ານຮັບຊາບ ແລະນຳໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການສ້າງບ້ານພັດທະນາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ປັບປຸງກົນໄກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ