nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳສາຂາຄຳມ່ວນຕໍ່ລາຍໄດ້ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ

ສິນເຊື່ອຈຸລະພາກແມ່ນຖືວ່າເປັນແຫຼ່ງທຶນທີ່ສຳຄັນສຳລັບຜູ້ທຸກຍາກ ແລະຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ເພື່ອນຳໄປໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກຳການສ້າງລາຍໄດ້. ເຊິ່ງໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ການສຶກສາກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງສິນເຊື່ອຢູ່ໃນປະ ເທດລາວແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ ແລະຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກໍາສາຂາຄຳມ່ວນ ແຕ່ປີ 2009-2012 ແລະໄດ້ທົດສອບຜົນກະທົບຂອງສິນເຊື່ອທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳສາຂາຄຳມ່ວນ ຕໍ່ກັບລາຍໄດ້ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງຄົວເຮືອນ ຢູ່ໃນເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ກຸ່ມຕົວຢ່າງຈຳນວນ 256 ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ລົງສຳຫຼວດຈາກ 14 ບ້ານຢູ່ເມືອງໜອງບົກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໃນປີ 2013. ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ (Ordinary Least Square: OLS) ເຂົ້າໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຂອງສິນເຊື່ອຕໍ່ກັບລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນ. ຈາກຜົນການສຶກສາ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ທສກ) ສາຂາຄໍາມ່ວນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ຂະ ແໜງການຄ້າ-ບໍລິການ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລັ່ຍ 15.25% ຕໍ່ປີ, ແຕ່ສຳລັບການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ຂະ ແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ພັດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ໂດຍສະເລັ່ຍ 10% ຕໍ່ປີ ແລະໜີ້ທີ່ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ໃນຂະ ແໜງການກະສິກໍາສູງກວ່າຂະແໜງການອື່ນ, ເຊິ່ງມີມູນຄ່າໂດຍສະເລັ່ຍ 3,917 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ.

ການວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ (ທສກ) ສາຂາຄຳມ່ວນຕໍ່ກັບລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນ ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງຄົວເຮືອນໃນເມືອງໜອງບົກ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຄົວເຮືອນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຈາກ ທສກ ສາຂາຄຳມ່ວນ ແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ກັບລາຍໄດ້ລວມ ແລະລາຍໄດ້ຈາກກະສິກຳຂອງຄົວເຮືອນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການທີ່ນຳໃຊ້ເງິນກູ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳຈະເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນຈາກການກະສິກຳເພີ່ມຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວນມີການສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດນໍາໃຊ້ເງິນທຶນເຂົ້າໃນກິດຈະກຳສ້າງລາຍໄດ້ ເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ຜົນກະທົບຈາກການປ່ອຍສິນເຊື່ອຂອງທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳສາຂາຄຳມ່ວນຕໍ່ລາຍໄດ້ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳຂອງຄົວເຮືອນຢູ່ເມືອງໜອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ