nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ຜົນກະທົບຈາກການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕໍ່ກັບເງິນເຟີ້ໃນ ສປປ ລາວ

ປະເທດລາວເຮົາກໍເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະການເງິນລະ ຫວ່າງປະເທດກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນໂລກ ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນແມ່ນມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍ ຕໍ່ລະບົບເສດຖະ ກິດ ເພາະເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງລາຄາສິນຄ້າຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທັງເປັນຕົວປຽບທຽບລາຄາສິນຄ້າຂອງແຕ່ລະປະເທດໄດ້ ແລະຍັງສາມາດເປັນຕົວກຳນົດຜົນຕອບແທນຂອງການລົງທຶນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້.

ການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງສຶກສາກ່ຽວກັບ ສະພາບລວມຂອງການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກ ປ່ຽນໃນ ສປປ ລາວ ແລະວິເຄາະຜົນກະທົບຈາກການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕໍ່ດັດສະນີລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ຫຼືເງິນເຟີ້ໃນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອານຸກົມເວລາ (Time series data) ຕັ້ງແຕ່ປີ 1990-2012 ແລະສຳລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນແມ່ນມີທັງການວິເຄາະແບບພັນລະນາ ແລະການວິເຄາະແບບປະລິມານ ໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງທາງເສດຖາມິຕິຄື ໃຊ້ວິທີກຳລັງສອງນ້ອຍສຸດ ( Ordinary Least Square : OLS ) ໃນການປະມານຄ່າ. ສະ ພາບລວມຂອງການປ່ຽນແປງຂອງລະດັບລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະອັດຕາແລກປ່ຽນ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍໃນຊ່ວງປີ 1997-1999, ສາເຫດຫຼັກໆ ແມ່ນຍ້ອນວິກິດການເງິນໃນອາຊີ ແລະມີບາງຊ່ວງທີ່ມີລັກສະນະຄົງທີ່ ຫຼືປ່ຽນແປງພຽງເລັກນ້ອຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນຊ່ວງປີ 2008-2012.

ຈາກຜົນການຄາດປະມານພົບວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນ, ປະລິມານເງິນ, GDP ຕ່າງກໍມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາມີການປ່ຽນແປງ ແລະເຫັນອີກວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ບາດແມ່ນມີອິດທິພົນຕໍ່ກັບລາຄາຫຼາຍກວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ໂດລາຄື: ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ບາດມີຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄາປ່ຽນແປງ 0.5% ແຕ່ອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ໂດລາມີປົນເຮັດໃຫ້ລາຄາປ່ຽນແປງ 0.3% ສາເຫດແມ່ນຍ້ອນສິນຄ້າບໍລີໂພກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນຳເຂົ້າຈາກໄທ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນກັບຕໍ່ບາດມີອິດທິພົນຫຼາຍກວ່າ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ຜົນກະທົບຈາກການເໜັງຕີງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຕໍ່ກັບເງິນເຟີ້ໃນ ສປປ ລາວ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ