nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ພືດເປັນຢາໃນເຂດອະນຸລັກບ້ານ ທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການສຶກສາພືດເປັນຢາ ແລະການນຳໃຊ້ແບບພື້ນບ້ານຂອງມັນ ໃນເຂດອະນຸລັກບ້ານທ່າຊ້າງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2011 ເຖິງເດືອນທັນວາ 2012. ໂດຍໄດ້ສຶກສາທາງອະນຸກົມວິຖານພືດ, ການນໍາໃຊ້ແບບພື້ນບ້ານ ແລະການສົມທຽບການນຳໃຊ້ຂອງເຜົ່າລາວ ແລະເຜົ່າມົ້ງ. ດ້ວຍວິທີການເກັບຕົວຢ່າງພືດ, ຈັດຈຳແນກພືດ ປະສົມປະສານກັບການສໍາພາດປະຊາຊົນ. ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ເກັບ ແລະລວບລວມຕົວຢ່າງພືດເປັນຢາໄດ້ທັງໝົດ 108 ຊະນິດ, ຊຶ່ງນອນໃນ 88 ສະກຸນ ແລະ 49 ຕະກຸນ. ການນຳໃຊ້ສາມາດຈັດເປັນ 12 ກຸ່ມອາການພະຍາດ ໄດ້ແກ່: ພະຍາດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານແລະແມ່ກາຝາກ, ພະຍາດຜິວໜັງ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບທົ່ວໄປ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບແມ່ຍິງ ແລະເດັກນອ້ຍ, ດີໄຂ້ ແກ້ປວດຫົວ ຕົວຮ້ອນ, ບັນຫາລະບົບ ເໜັງຕີງ, ພະຍາດລະບົບຫາຍໃຈ, ພະຍາດລະບົບຖ່າຍເທ, ຖອນພິດ, ພະຍາດກ່ຽວກັບຫູ ຕາ ດັງ, ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ ແລະໂລກຫົວໃຈວາຍ. ມີພືດເປັນຢາທັງໝົດ 55 ຊະນິດ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນການປິ່ນປົວຫລາຍກວ່າ 1 ອາການພະຍາດ ທຽບກັບ 50,93% ຂອງຈຳນວນພືດເປັນຢາທັງໝົດ. ຈາກການສຳພາດປະຊາຊົນສາມາດຮວບຮວມໄດ້ 445 ຄວາມຄິດເຫັນທີ່ໄດ້ອ້າງອີງເຖິງການນຳໃຊ້. ຜົນການວິເຄາະປັດໄຈຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ເປັນເອກະພາບຂອງຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (Informant consensus factor (ICF)) ໄດ້ພົບວ່າ: ປັດໄຈຄວາມຮັບຮູ້ສູງກ່ວາໝູ່ແມ່ນດີໂລກຫົວໃຈວາຍ (ICF=1.00) ແລະ ປັດໄຈຄວາມຮັບຮູ້ຕໍ່າກວ່າໝູ່ ແມ່ນພະຍາດໃນລະບົບທາງເດີນອາຫານ ແມ່ ກາຝາກ (ICF=0.17). ປຽບທຽບການໃຊ້ພືດຂອງສອງເຜົ່າເຫັນວ່າ ເຜົ່າລາວມີອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ພືດເປັນຢາ 91.21% ແລະເຜົ່າມົ້ງມີ 8.76%. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃນການນໍາ ໃຊ້ພືດເປັນຢາແບບພື້ນບ້ານ ເພື່ອກ້າວສູ່ການນໍາມາປະຍຸກໃຊ້ໃຫ້ທັນສະໄໝທັງໃນປະຈຸບັນກໍ່ຄືອະນາຄົດ, ຢ່າງໃດກໍຕາມການສຶກສາລັກສະນະດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະຂະຫຍາຍການສຶກສາໃຫ້ກວມລວມທັງໝົດທຸກຊົນເຜົ່າ ແລະໃນຂອບເຂດກ້ວາງອອກໄປ. ຕົວຢ່າງພືດເປັນຢາທັງໝົດໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ທີ່ພິພິທະພັນພືດຂອງພາກຊີວະວິທະຍາ, ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ພືດເປັນຢາໃນເຂດອະນຸລັກບ້ານ ທ່າຊ້າງ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ