nuol.edu.laຜົນງານການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ

ອະນຸກົມວິຖານຂອງພືດເຄືອໃນເຂດຖໍ້າກອງລໍ, ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການສຶກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດທີ່ເປັນເຄືອໃນເຂດຖໍ້າກອງລໍ, ເມືອງຄູນຄໍາ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2013 ເຖິງເດືອນກໍລະກົດ 2013. ໄດ້ສໍາຫຼວດ ແລະເກັບຕົວຍ່າງພືດເຄືອໄດ້ທັງໝົດ 12 ຕະກຸນ, 19 ຊະນິດ. ຕະກຸນທີ່ພົບຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນຕະກຸນ Fabaceae ພົບຈໍານວນ 4 ຊະນິດຄື: Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Bak., Albizia chinensis (Osbeck) Merr., Cajanus volubilis (Blanco) Blanco ແລະ Butea superba Roxb. ຮອງລົງມາຕະກຸນທີ່ມີ 2 ຊະນິດ ມີ 5 ຕະກຸນຄື: Olacaceae: Jasminum nervosum Lour. ແລະ Jasminum scandens Vahl. ຕະກຸນ Ranunculaceae: Clematis subumbellata Kurz ແລະ Clematis smilacifolia Wall. ຕະກຸນ Rubiaceae: Mussaenda kerrii Craib ແລະ Paederlia linearis Hook.f. ແລະຕະກຸນ Smilacaceae: Smilax ovalifolia Roxb. ແລະ Smilax siamensis T. Koyama. ຕະກຸນທີ່ພົບ 1 ຊະນິດມີ 6 ຕະກຸນຄື: Apocynaceae: Anodendron punctatum Tsiang., ຕະກຸນCombretaceae: Gentonia floribunda (Roxb.) Lam., ຕະກຸນ Gnetaceae: Gnetum cuspidatum Blume. ຕະກຸນ Hernandiaceae: Illigera sp., ຕະກຸນ Menispermaceae: Tinospora sinensis (Lour.) Merr., ຕະກຸນ Simaroubaceae: Harrisonia perforata (Blanco) Merr. ແລະ ຕະກຸນ Vitaceae: Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.) Mabb. ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮູບວິຖານຈຳແນກຊະນິດຂອງພືດ, ການນຳໃຊ້ ແລະຮູບປະກອບ. ນອກຈາກນັ້ນພົບພືດທີ່ມີລາຍງານການພົບຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 5 ຊະນິດຄື:Cajanus volubilis (Blanco) Blanco, Gentonia floribunda (Roxb.) Lam., Mussaenda kerrii Craib, Tetrastigma leucostaphyllum (Dennst.) Mabb. ແລະ Tinospora sinensis (Lour.) Merr.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ scientific journal Volume7December2013 ອະນຸກົມວິຖານຂອງພືດເຄືອໃນເຂດຖໍ້າກອງລໍ, ເມືອງຄູນຄໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ