nuol.edu.laໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າ ກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

ເວັບໄຊ    
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຜູ້ອຳນວຍການ  ຮ.ສ ດຣ ຄຳພຸດ ພົມມະສອນ
ຕິດຕໍ່  

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ໂຮງຮຽນພອນສະຫວັນ ແລະ ຊົນເຜົ່າກຽມມະຫາວິທະຍາໄລ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ