nuol.edu.laວ່າດ້ວຍຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ

ມາດຕາ 1: ກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງດັ່ງນີ້:

1.1. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາເວລາເສຍຊີວິດ.

1.2. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາໃນເວລາເຈັບເປັນ.

1.3. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.

1.4. ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອນັກສຶກສາທີ່ບໍລິຈາກເລືອດ.

1.5. ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຂາດເຂີນທີ່ສຸດ.

ມາດຕາ 2:

ກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ມຊ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໂດຍກົງຂອງຄະນະນຳ ມຊ. ສ່ວນ ຄະນະບໍດີ ແລະຜູ້ອຳນວຍການວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ ແລະສູນ ມີພາລະບົດບາດ ໃນການຈັດຫາ, ການນຳໃຊ້ ແລະໃຫ້ບໍລິການເງິນກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ຕາມ ຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ.

ວ່າດ້ວຍລາຍຮັບ ແລະການອຸດໜູນຂອງກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ມຊ.

ມາດຕາ 3:

ນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດທຸກຄົນ ມີພັນທະຈ່າຍເງິນເຂົ້າກອງທຶນສະຫວັດດີການ ນັກສຶກສາແລະມີສິດໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈາກກອງທຶນນີ້ຕະຫຼອດໄລຍະແຫ່ງການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ຢູ່ ມຊ. ສ່ວນຜູ້ທີ່ພົ້ນຈາກສະຖານະພາບເປັນນັກສຶກສາ ມຊ.ຈະບໍ່ມີສິດຖອນເງິນຄືນ ແລະ ບໍ່ມີ ສິດໄດ້ຮັບການອຸດໜູນຈາກກອງທຶນດັ່ງກ່າວຕໍ່ໄປອີກ.

ມາດຕາ 4:

ລາຍຮັບປະຈຳຂອງກອງທຶນໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງນັກສຶກສາ ມຊ.ທຸກຄົນ ປີລະ 15.000 ກີບ; ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍຮັບຈາກການປະກອບສ່ວນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງ ໆ ທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ແລະໄດ້ຈາກການສ້າງລາຍຮັບອື່ນໆ.

ມາດຕາ 5: ການແບ່ງເງິນກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

5.1 ຄະນະວິຊາແບ່ງໄວ້ໃນພາກສວ່ນຕົນ 75 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ.

5.2 ສ່ວນ 25 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ ແມ່ນມອບໃຫ້ສຳນັກງານອະທິການບໍດີ.

ມາດຕາ 6: ອັດຕາການອຸດໜູນແຕ່ລະປະເພດໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

6.1 ອຸດໜູນນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ 3.000.000 ກີບຕໍ່ກໍລະນີ

6.2 ການອຸດໜູນເວລານັກສຶກສາເຈັບເປັນບໍ່ເກີນ 2 ຄັ້ງ/ ປີ /ຄົນ ແລະໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້ :

1. ຜ່າຕັດໃຫ່ຍຕາມໃບສັ່ງແພດ 1.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ

2. ຜ່າຕັດກາງຕາມໃບສັ່ງແພດ 500.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ

3. ນອນໂຮງໝໍມີໃບສັ່ງແພດ 300.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ

4. ປະສົບເຄາະຮ້າຍ 200.000 ກີບ - 500.000 ກີບ /ຄັ້ງ/ຄົນ ອິງຕາມກໍລະນີ

5. ຜ່າຕັດນ້ອຍຕາມໃບສັ່ງແພດ 100.000 ກີບ / ຄັ້ງ / ຄົນ

6. ບໍລິຈາກເລືອດ 50.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ ແລະການອຸດໜູນນີ້ແມ່ນໃຫ້ເປັນວັດຖຸ.

6.3 ຈ່າຍໃນການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາທີ່ມີຄວາມຂາດເຂີນທີ່ສຸດ ແລະລາຍຈ່າຍອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາ; ຮ່ວງນີ້ໃຊ້ໃນວົງເງິນບໍ່ເກີນ 7 % ຂອງລາຍຮັບປະຈຳ ຂອງ ແຕ່ລະຂັ້ນ .

ມາດຕາ 7:

ແຕ່ລະພາກສ່ວນຕ້ອງສະຫລຸບລາຍຮັບລາຍຈ່າຍປະຈຳປີຂອງກອງທຶນແຈ້ງໃຫ້ຄະນະນຳ ຂອງ ມຊ. ຊາບໂດຍຜ່ານຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາພ້ອມນັ້ນກໍຕ້ອງແຈ້ງແບບເສດຖະກິດເປີດເຜີຍ ໃຫ້ ນັກສຶກສາພາກສ່ວນຕົນຊາບອີກດ້ວຍ. ການສະຫຼຸຸບ ແລະແຈ້ງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍນັ້ນ ໃຫ້ ປະຕິບັດໃນໄລຍະ ທ້າຍເດືອນກັນຍາຂອງທຸກໆປີພ້ອມທັງຕ້ອງປະຕິບັດຫຼັກການ ທາງການເງິນ ຂອງມຊ. ຢ່າງຄົບຖ້ວນອີກດ້ວຍ.

ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ

ມາດຕາ 8:

ການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ມຊ ປະກອບດ້ວຍ 2ຂັ້ນທີ່ເປັນເຄືອຄ່າຍ ເຊື່ອມຕໍ່ກັນຄື: ຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນຂັ້ນ ມຊ, ຄະນະບໍລິຫານງານປະຈຳຄະນະວິຊາ, ວິທະຍາໄລ ແລະສູນ ໂດຍແມ່ນຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ມຊ ເປັນເສນາທິການ.

ມາດຕາ 9: ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາຂັ້ນ ມຊ.ປະກອບດ້ວຍບັນດາທ່ານດັ່ງນີ້:

9.1 ຮອງອະທິການບໍດີຝ່າຍຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເປັນປະທານ

9.2 ຫົວໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເປັນຮອງປະທານ

9.3 ພະນັກງານພະແນກສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ 1 ຄົນ ເປັນເລຂານຸການ.

ມາດຕາ 10: ຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາຂັ້ນຄະນະວິຊາ, ວິທະຍາໄລແລະສູນມີດັ່ງນີ້:

10.1 ຮອງຄະນະບໍດີ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເປັນປະທານ

10.2 ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງນັກສຶກສາ ເປັນຮອງປະທານ

10.3 ພະນັກງານໜ່ວຍງານສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ 1 ຄົນ ເປັນເລຂານຸການ.

ມາດຕາ 11: ຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ ມຊ ແຕ່ລະຂັ້ນມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້ :

11.1 ບໍລິຫານກອງທຶນຕາມຈຸດປະສົງຂອງກອງທຶນ ແລະສອດຄ່ອງກັບລະບຽບ ທາງການເງິນ.

11.2 ຂົນຂວາຍ, ຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ແລະລາຍຮັບເຂົ້າກອງທຶນ.

11.3 ສະຫຼຸບແລະແຈ້ງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍປະຈຳປີຂອງເງິນກອງທຶນ ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຂອງຕົນຊາບ ແລະເຜີຍແຜ່ໃນພາກສ່ວນຂອງຕົນ.

ມາດຕາ 12: ການກວດກາການເງິນສຳລັບກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

12.1 ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ນມອບໃຫ້ຫ້ອງການການເງິນ ມຊ.ເປັນຜູ້ດຳເນີນ.

12.2 ຂັ້ນຄະນະວິຊາ, ວິທະຍາໄລແລະສູນ ມອບໃຫ້ການເງິນຂັ້ນ 2 ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ດຳເນີນ.

ມາດຕາ 13:

ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານກອງທຶນ ຫລືຜູ້ທີ່ຖືກມອບໝາຍ ໃນຂັ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ມີສິດສັ່ງຈ່າຍເງິນ ກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາໂດຍຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທາງການເງິນ ຂອງ ມຊ. ພາກທີ IV ວ່າດ້ວຍບົດບັນຍັດມ້ວນທ້າຍ

ມາດຕາ 14:

ຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ໃຊ້ແທນຂໍ້ກຳນົດສະບັບເລກທີ 3465/ມຊ/2006, ລົງວັນທີ 3 ພະຈິກ 2006 ແລະ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ທຸກຂໍ້ກຳນົດໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ມີເນື້ອໃນ ຂັດກັບຂໍ້ກຳນົດສະບັບນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກລົບລ້າງ.

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ນັກສຶກສາ ນັກສຶກສາ ກອງທຶນສະຫວັດດີການນັກສຶກສາ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ