nuol.edu.laຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ 2016-2025

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ 2016-2025

ມີ 07 ແຜນງານ, 34 ໂຄງການ

ແຜນງານທີ 01: ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ (8)

ແຜນງານທີ 02: ການພັດທະນາໃຫ້ເປັນສູນກາງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ(5)

ແຜນງານທີ 03: ການພັດທະນາຄວາມເປັນສູນກາງດ້ານການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການວິຊາການ (5)

ແຜນງານທີ 04: ການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ (3)

ແຜນງານທີ 05: ການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງສູ່ຄວາມເປັນສາກົນ (6)

ແຜນງານທີ 06: ການສ້າງແຫຼ່ງລາຍຮັບ (2)

ແຜນງານທີ 07: ການພັດທະນາການຮ່ວມມືກັບພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ (5)

1. ໂຄງການຍົກລະດັບຂັ້ນປະລິນຍາໂທ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຫຼັງປະລິນຍາເອກ

2. ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການຕາມອັດຕາສ່ວນ:

  • 1:6:3 ໃນປີ 2015
  • 2:6:2 ໃນປີ 2020
  • 3:6:1 ໃນປີ 2025

3. ໂຄງການເຝິກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນກັບທີ່ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

4. ໂຄງການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບ

5. ໂຄງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດແບບຕໍ່ເນື່ອງ

6. ໂຄງການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນດ້ານວິຊາການຂອງນັກສຶກສາ

7. ໂຄງການແລກປ່ຽນການສິດສອນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

8. ໂຄງການປະເມີນຜົນຄູອາຈານ ແລະ ປະເມີນຜົນຄຸນະພາບການສິດສອນ

1. ໂຄງການປະກັນຄຸນະພາບການສຶກສາ

2. ໂຄງການພັດທະນາຫຼັກສູດ

3. ໂຄງການແລກປ່ຽນຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ AUN ມະຫາວິທະຍາໄລພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

4. ໂຄງການພັດທະນາກົນໄກ ແລະ ນິຕິກຳວິຊາການ

5. ໂຄງການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ

1. ໂຄງການພັດທະນາແຜນແມ່ບົດການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ

2. ໂຄງການສ້າງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ

4. ໂຄງການສົ່ງເສີມລິຂສິດທາງປັນຍາ

5. ໂຄງການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດດ້ານການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ການບໍລິການ

 

1. ໂຄງການປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງແຕ່ລະວຽກງານ

2. ໂຄງການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍລິຫານໃຫ້ກະທັດຮັດ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ

3. ໂຄງການພັດທະນາລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ທັນສະໄໝ

4. ໂຄງການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ຖະໜົນຫົນທາງ

5. ໂຄງການພັດທະນາວິທະຍາເຂດໃຫ້ສະອາດ, ສວຍງາມ ແລະ ສີຂຽວ

6. ໂຄງການພັດທະນາລະບົບ ICT ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ

 

1. ໂຄງການປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງອາຄານຮຽນທີ່ມີແລ້ວໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ

2. ໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຫໍສະໝຸດທີ່ທັນສະໄໝ

3. ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນເຝິກປະຕິບັດງານທີ່ສົມບູນ-ທັນສະໄໝ

4. ໂຄງການປັບປຸງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາຕຶກອາຄານຕ່າງໆ

5. ໂຄງການພັດທະນາລະບົບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ, ຖະໜົນ-ຫົນທາງ, ຫ້ອງນ້ຳ, ອະນາໄມ ແລະ ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ

6. ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫໍພັກ, ໂຮງອາຫານ, ໂຮງພິມ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກອື່ນໆ

7. ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງລະບົບການປ້ອງກັນອັກຄີໄພ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນອື່ນໆຄົບຊຸດ

 

1. ໂຄງສ້າງລາຍຮັບຈາກວິຊາການ

2. ໂຄງການສ້າງລາຍຮັບຈາກການບໍລິການຊັບສິນ

 

1. ໂຄງການແລກປ່ຽນທາງດ້ານວິຊາການ

2. ໂຄງການຮ່ວມມືການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ

3. ໂຄງການທັດສະນະສຶກສາ

4. ໂຄງການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາ

5. ໂຄງການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຍຸດທະສາດການພັດທະນາການສຶກສາ ໄລຍະປີ 2016-2025

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ