nuol.edu.laຄະນະຊັບພະຍາກອນນຳ້

ເວັບໄຊ    
ສະຖານທີ່ຕັ້ງ ວິທະຍາເຂດ ດົງໂດກ
ຄະນະບໍດີ ຮສ. ອວນມາ ທຳມະວົງ
ຕິດຕໍ່ຫ້ອງການ +856 21670848 Fax: +856 21670 607

 ພະລະກິດ

ໃຫ້ການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບດ້ານການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກນ້ຳ, ສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ ການປະກອບອາຊີບ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ມີຄຸນສົມບັດອອກຮັບໃຊ້ສັງຄົມ ປະເທດຊາດ ແລະ ໃນລະດັບສາກົນ.

ວິໃສທັດ

ເປັນສະຖາບັນທາງດ້ານວິຊາການ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງຊາດ, ເປັນປະຕູສູ່ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກພື້ນ.

ຈຸດປະສົງ

  • ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານການຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິສະວະກຳ ແລະ ການຈັດການຊົນລະປະທານ, ຄວາມຮູ້ດ້ານອຸທົກກະສາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມ.
  • ເປີດກວ້າງກິດຈະກຳການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈເພື່ອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
  • ສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການດ້ານຄຳປຶກສາແກ່ສັງຄົມ.

 

 

ທ່ານກຳລັງຢູ່ທີ່: Home ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ການຮັບສະໝັກ

ທຶນການສຶກສາ